Thông báo cấp bản sao bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm toàn khóa học

Chi tiết thông báo và mẫu bảng điểm, bản sao bằng tốt nghiệp đại học xin xem file đính kèm: Thong bao so 128.pdf Bản sao bằng tốt nghiệp đại học (mẫu).pdf Bảng điểm (mẫu-tiếng Việt và tiếng Anh).pdf  Mẫu đơn cấp bản sao và bảng điểm.doc

Chi tiết thông báo và mẫu bảng điểm, bản sao bằng tốt nghiệp đại học xin xem file đính kèm:

Thong bao so 128.pdf

Bản sao bằng tốt nghiệp đại học (mẫu).pdf

Bảng điểm (mẫu-tiếng Việt và tiếng Anh).pdf

 Mẫu đơn cấp bản sao và bảng điểm.doc