Thay đổi lịch họp Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu chức danh Phó hiệu trưởng

Theo lịch công tác tuần từ ngày 14/01/2013 đến ngày 18/01/2013, có cuộc họp Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu chức danh Phó hiệu trưởng vào 15h00, ngày thứ sáu (18/01/2013). Do thời gian trên các đ/c Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT bận họp đột xuất. Vì vậy cuộc họp trên có sự thay đổi như sau:

BỘ NÔNG NGHIỆP &PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

        Số: 41 /TB-ĐHLN-HCTH

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

Hà Nội, Ngày 15 tháng 01 năm 2013

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi lịch họp

                                                                     Kính gửi: Trưởng các đơn vị trong Trường,

Theo lịch công tác tuần từ ngày 14/01/2013 đến ngày 18/01/2013, có cuộc họp Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu chức danh Phó hiệu trưởng vào 15h00, ngày thứ sáu (18/01/2013). Do thời gian trên các đ/c Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT bận họp đột xuất. Vì vậy cuộc họp trên có sự  thay đổi như sau:

– Nội dung: Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu giới thiệu chức danh Phó Hiệu trưởng.

– Thành phần: Cán bộ chủ chốt trong biên chế và LĐHĐ theo Nghị định số 68/2000/NĐ- CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ:

+ Đảng ủy, Ban giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn trường;

+ Bí thư chi bộ trực thuộc; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Trường;

+ Chủ nhiệm bộ môn, Giám đốc Trung tâm thuộc các khoa;

+ Tổ trưởng tổ công tác và tương đương thuộc các Phòng, Ban, Thư viện, Viện Sinh thái rừng và Môi trường, Trung tâm dịch vụ, Công ty.

– Thời gian:  09h00, thứ sáu (ngày 18/01/2013).

– Địa điểm: Phòng họp C, khu Hiệu bộ, Trường Đại học Lâm nghiệp.

Nhận được thông báo này, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị, cá nhân có tên trong thành phần cuộc họp trên đến đầy đủ và đúng giờ ./.

 

Nơi nhận  

– Hiệu trưởng;                                                 

– Các Phó Hiệu trưởng; 

– Như kính gửi;

– Lưu VT, HCTH.                                                    

                                                                        

TL.  HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Nguyễn Phúc Yên