Thành lập và chỉ định Ban liên lạc Hội cựu học viên, sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Yên Bái

Theo đề nghị của cựu học viên, sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Yên Bái và Văn phòng Ban điều hành Mạng lưới cựu học viên, sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp. Ban điều hành Mạng lưới cựu học viên, sinh viên Trường ĐHLN QĐ thành lập Hội cựu học viên, sinh viên tại tỉnh Yên Bái.