TB Kết quả bình xét và phân công đảng viên giúp đỡ quần chúng ưu tú vào Đảng

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐHLN CHI UỶ PHÒNG CT-CTSV *   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM    Xuân Mai, ngày 17 tháng 10 năm 2010 THÔNG BÁO Kết quả bình xét và phân công đảng viên giúp đỡ quần chúng ưu tú vào Đảng               Ngày 15/10/2010, Chi bộ Phòng CT-CTSV đã họp và nhất…

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐHLN

CHI UỶ PHÒNG CT-CTSV

*

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  

Xuân Mai, ngày 17 tháng 10 năm 2010

THÔNG BÁO

Kết quả bình xét và phân công đảng viên giúp đỡ

quần chúng ưu tú vào Đảng

 

            Ngày 15/10/2010, Chi bộ Phòng CT-CTSV đã họp và nhất trí cho các quần chúng ưu tú có tên dưới đây làm hồ sơ lý lịch xin vào Đảng. Chi ủy phân công các đảng viên theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ quần chúng ưu tú. Cụ thể như sau:

 

TT

Họ và tên

quần chúng

Đơn vị

Đảng viên

giúp đỡ

Ghi chú

1          

Chu T Vinh

52A KHMT

Phạm Thị Thắm

 

 

2          

Phạm Ngọc Hằng

52A KHMT

 

3          

Phạm Thông

52A QL

Nguyễn Trung Dũng

 

4          

Tạ T Nữ Hoàng

52A QL

Nguyễn Trọng Cương

 

5          

Bùi Văn Thương

52B KHMT

Phùng Thị Nhung

 

 

6          

Nguyễn T Luyện

52B KHMT

 

7          

Nguyễn T Phượng

52B QL

Phạm Gia Thanh

 

8          

Sùng Thành Công

51D LH

Nguyễn Sỹ Hà

 

9          

Lê Văn Mạnh

51D LH

Nguyễn Đình Tân

 

10       

Hồ Mạnh Tường

52 CNSH

Trương Quốc Học

 

11       

Phạm Như Anh

52 CNSH

Nguyễn Chí Lâm

 

12       

Nguyễn Văn Du

52B QL

 

13       

Nguyễn Kim Hoàng

52 NLKH

Lê T Thanh Mai

 

14       

Mai Hồng Nhung

52 NLKH

Phạm Thị Nhạn

 

 

15       

Trần Ngọc Quang

52A LH

 

16       

Phạm Tiến Dũng

52B LH

Đỗ Nam Cao

 

17       

Đỗ Thị Mai

52 KTLN

Trần Đình Mạnh

 

18       

Nguyễn Văn Tuấn (B)

52 QLĐĐ

Nguyễn Gia Kiêm

 

 

19       

Trần Xuân Hiển

52 QLĐĐ

 

            Các quần chúng ưu tú mua hồ sơ tại Văn phòng Đảng ủy (506-A2)./.

 

Nơi nhận:

– Các chi đoàn, các SV có tên trên;

– Các đảng viên có tên trên;

– Văn phòng Đảng ủy (phối hợp);

– BCH Đoàn trường (để biết);

– Lưu CB.

TM. CHI UỶ

                                  BÍ THƯ

 

 

 

Hoàng Ngọc Yên