Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp số 5/2017

BOOK COVER – CONTENTS Page Vu Kim Dung, Do Quang Trung, Nguyen Van Viet. Extraction of polysaccharides and tannin from some medicinal plants 3-10 Nguyen Thi Hai Ha, Bui Van Thang, Tran Viet Vinh, Tran Thao Van. Genetic diversity of Hemibagrus guttatus in Thai Nguyen province by Rapd markers 11-17 Bui Thi Thu Huong, Dong…

BOOK COVER – CONTENTS

Page

3-10

11-17

18-25

26-36

37-42

43-52

53-60

61-73

74-83

84-93

94-100

101-107

108-117

118-125

126-132

133-139

140-151

152-160

161-170

171-177

178-185

186-196

197-204