Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp số 1/2018

BÌA – MỤC LỤC Trang Vũ Thị Dinh, Phan Thị Thu Nga, Hoàng Trung Doãn, Trần Liên Hà. Phân lập, tuyển chọn chủng vi khuẩn chịu nhiệt độ cao, thích nghi dải pH rộng, có hoạt tính Cellulase cao và bước đầu ứng dụng xử lý nước thải nhà máy giấy 3-10 Nguyễn Thị Thu, Trần Liên Hà, Nguyễn…

BÌA – MỤC LỤC

Trang

3-10

11-18

19-28

29-36

37-42

43-52

53-59

60-68

69-78

79-88

89-93

94-102

103-112

113-122

123-131

132-141

142-148

149-155

156-166

167-177

178-188

189-197

198-202

203-210

211-218