Rà soát quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giai đoạn 2010-2015

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP    Số:    /ĐHLN-TCCB V/v rà soát quy hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ 2010-2015   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                      Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2010                                                            Kính…

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

  


Số:    /ĐHLN-TCCB

V/v rà soát quy hoạch đào tạo

bồi dưỡng cán bộ 2010-2015

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  


                                  Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2010

                   

                                       Kính gửi:   Các ông Chủ nhiệm khoa;

                                                          – Các ông (bà) Chủ nhiệm Bộ môn,

          Thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC Trường năm 2009 về công tác cán bộ, để nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời gian tới, Nhà trường yêu cầu các khoa, các bộ môn tiến hành rà soát quy hoạch, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ giai đoạn 2010-2015. Nội dung cụ thể như sau:

I. Đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ hiện nay

          – Các khoa viết báo cáo đánh giá thực trạng đội ngũ, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của đơn vị. Báo cáo đánh giá cần làm rõ thành tựu đạt được, ưu điểm,  hạn chế, tồn tại và nguyên nhân;

          – Thống kê cán bộ viên chức hiện tại của khoa (kể cả cán bộ kiêm giảng và cán bộ đang đi học trong và nước ngoài) theo biểu mẫu 01;

          – Thống kê cán bộ viên chức hiện tại đang đi học trong và ngoài nước theo biểu mẫu 02.

II. Rà soát quy hoạch, lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giai đoạn 2010-2015

          1. Các khoa phổ biến, quán triệt mục đích yêu cầu của công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ đến toàn thể CBVC.

          2. Từng cán bộ viên chức (kể cả cán bộ kiêm giảng) dự thảo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2010-2015 theo biểu mẫu số 03.

          Đối với các giảng viên đã có học vị Tiến sĩ sẽ về nghỉ hưu sau năm 2015, yêu cầu lập kế hoạch đến khi đạt được học hàm PGS. Đối với các giảng viên có học vị Tiến sĩ nghỉ hưu trước năm 2015 và các PGS, Nhà trường khuyến khích lập kế hoạch phấn đấu đạt học hàm PGS, GS.

          3. Các bộ môn tổ chức họp (mời cả cán bộ kiêm giảng) định hướng quy

hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ chuyên môn đầu đàn của từng lĩnh vực chuyên môn do bộ môn quản lý (chú ý các lĩnh vực chuyên môn chủ yếu); tổng hợp quy hoạch theo mẫu 04; Góp ý, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của từng cá nhân, sau đó từng người hoàn chỉnh lại.

          4. Hội đồng khoa học – đào tạo của khoa phối hợp với chi uỷ họp duyệt quy hoạch cán bộ chuyên môn đầu đàn, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng của từng cá nhân và tổng hợp theo biểu mẫu số 05.

Trước khi họp Hội đồng khoa học – đào tạo, đề nghị các ông Chủ nhiệm khoa thông báo lịch họp về phòng TCCB để Nhà trường cử cán bộ đến dự.

          5. Các khoa, bộ môn đề xuất giải pháp thực hiện quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ của đơn vị.  

          Công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc xây dựng, phát triển Nhà trường. Yêu cầu các khoa nghiêm túc thực hiện và chỉ đạo các bộ môn triển khai theo hướng dẫn trên. Toàn bộ tài liệu các khoa biên tập đóng thành quyển, sao in thành 05 bản và bản điện tử gửi về phòng TCCB (ông Ngọc phòng 502 nhận) trước ngày 27/3/2010 để Nhà trường xem xét, phê duyệt. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản ánh về Nhà trường (qua phòng TCCB) để xem xét tháo gỡ.

(Các văn bản trên được đăng tải tại trang Web của Trường).

 

 

 

Nơi nhận:                                                            

– Như trên;       

– Hiệu trưởng;

– Các phó Hiệu trưởng;

– Các đơn vị liên quan;

– VP Đảng uỷ, Công đoàn;

– Lưu: VT, TCCB.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

Trần Hữu Viên