Quyết định Về việc tặng thưởng các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2016 – 2017

– Danh sách chi tiền thưởng cho các tập thể được tặng thưởng các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2016 – 2017 – Danh sách chi tiền thưởng cho các cá nhân được tặng thưởng các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2016 – 2017​

– Danh sách chi tiền thưởng cho các tập thể được tặng thưởng các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2016 – 2017

– Danh sách chi tiền thưởng cho các cá nhân được tặng thưởng các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2016 – 2017​