Quyết định Về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên hệ chính quy

Xem Danh sách sinh viên hệ chính quy được công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học – Đợt tháng 7, năm 2015: Tại đây

Xem Danh sách sinh viên hệ chính quy được công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học – Đợt tháng 7, năm 2015: Tại đây