QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng năm 2012 chào mừng Hội nghị cán bộ viên chức và Đại hội công đoàn các cấp

QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng năm 2012 chào mừng Hội nghị cán bộ viên chức và Đại hội công đoàn các cấp

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

Số: 1379/QĐ-ĐHLN-TCCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng năm 2012

chào mừng Hội nghị cán bộ viên chức và Đại hội công đoàn các cấp

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

Căn cứ Quyết định số 127/CP, ngày 19/8/1964 của Hội đồng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Lâm nghiệp và quy định chức năng, nhiệm vụ của Trường;

Căn cứ Quyết định số 392/BNN-TCCB ngày 18/02/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Lâm nghiệp;

Xét đề nghị của Tr­ưởng phòng Tổ chức cán bộ và BTV Công đoàn Trường,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng Trường Đại học Lâm nghiệp năm 2012 chào mừng Hội nghị cán bộ viên chức và Đại hội công đoàn các cấp, gồm các ông có tên sau đây:

– Ông Trần Văn Chứ, Phó Hiệu trưởng, Trưởng ban Văn thể

– Trưởng ban;

– Ông Nguyễn Văn Quân – Chủ tịch CĐ Trường, Trưởng phòng TCCB

– Phó Trưởng ban;

– Ông Hoàng Ngọc Yên – Trưởng phòng CT&CTSV, Phó ban Văn thể                    

– Phó Trưởng ban;

– Ông Nguyễn Trung Dũng, Chuyên viên Phòng CT&CTSV 

– Uỷ viên;

– Ông Nguyễn Chí Lâm, Chuyên viên Phòng TCCB              

– Uỷ viên;

– Ông Đỗ Mạnh Hùng, UVBCH Công đoàn Trường              

– Uỷ viên;

– Ông Phạm Gia Thanh, Chủ tịch Hội sinh viên Trường        

– Ủy viên.

Điều 2. Ban tổ chức có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, thể lệ, chương trình và tổ chức Hội diễn; bố trí Ban Giám khảo; sắp xếp, tổ chức các đội tham gia.

– Kinh phí cho các thành viên Ban tổ chức và phục vụ Hội diễn theo chế độ hiện hành.

– Ban Tổ chức sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Trưởng các đơn vị trong Trường có liên quan và các cá nhân có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                              

  Nơi nhận:  
       

  – Như điều 3;                

   – Ban Giám hiệu;      

   – Lưu: VT, TCCB, VPCĐ.  

                                                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

 (đã ký)     

                                                                                                          Trần Hữu Viên