Quyết định thành lập các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội Công đoàn Trường ĐHLN khóa XX, nhiệm kỳ 2010-2013

Quyết định thành lập các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội Công đoàn Trường ĐHLN khóa XX, nhiệm kỳ 2010-2013

     CÔNG ĐOÀN NÔNG NGHIỆP & PTNTVN

      CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐHLN

 


      Số: 22 – QĐ/CĐ

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                    

                    Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP CÁC TIỂU BAN CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

 Nhiệm kỳ XX (2010 – 2013)

 

– Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

– Căn cứ Kế hoạch số 161/KH-CĐN ngày 06/5/2010 về tổ chức Đại hội Công đoàn Cơ sở của Công đoàn NN&PTNT Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp mở rộng ngày 03 tháng 6 năm 2010,

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Thành lập các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội Công đoàn Trường lần thứ XX  nhiệm kỳ 2010 – 2013, gồm những đồng chí sau:

A – Tiểu ban Nhân sự Đại hội:

1. Đ/c: Nguyễn Văn Quân

– Chủ tịch Công đoàn Trường

Trưởng Tiểu ban;

2. Đ/c: Đỗ Thị Ngọc Bích

– Phó Chủ tịch CĐ Trường         

Phó Tiểu Ban;

3. Đ/c: Hoàng Xuân Y

– UVTV, Chủ nhiệm UBKT CĐ

Uỷ viên;

4. Đ/c: Trần Việt Hồng 

– UVTV Công đoàn Trường         

Uỷ viên;

5. Đ/c: Bế Minh Châu

– UVBCH Công đoàn Trường

Ủy viên;

6. Đ/c: Phạm Ngọc Sơn

– Chủ tịch Công đoàn Cơ sở 2

Ủy viên.

B – Tiểu ban Văn kiện Đại hội:

1. Đ/c: Đỗ Thị Ngọc Bích

– Phó Chủ tịch CĐ Trường         

Trưởng Tiểu Ban;

2. Đ/c: Hoàng Xuân Y

– UVTV Công đoàn Trường         

Phó Tiểu Ban;

3. Đ/c: Trần Việt Hồng 

– UVTV Công đoàn Trường         

Uỷ viên;

4. Đ/c: Nguyễn Văn Hòa

– UVBCH Công đoàn Trường

Uỷ viên;

5. Đ/c: Phạm Thị Huyền

– UVBCH Công đoàn Trường

Uỷ viên;

6. Đ/c: Nguyễn Thị Lan

– UVBCH Công đoàn Trường

Uỷ viên;

7. Đ/c Nguyễn T. Minh Nguyệt

– UVBCH Công đoàn Trường

Uỷ viên;

8. Đ/c: Bế Minh Châu

– UVBCH Công đoàn Trường

Uỷ viên;

9. Đ/c: Vũ Thị Thuần

– UVBCH Công đoàn Trường

Uỷ viên;

10. Đ/c: Nguyễn Tuấn Bình

– Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ sở 2

Uỷ viên;

11. Đ/c: Đỗ Mạnh Hùng

– Văn phòng Công đoàn Trường

Uỷ viên.

C – Tiểu ban Tổ chức, Phục vụ Đại hội:

1. Đ/c: Nguyễn Văn Quân

– Chủ tịch Công đoàn Trường  

Trưởng Tiểu ban;

2. Đ/c: Hoàng Xuân Y

– UVTV Công đoàn Trường

Phó Tiểu ban;

2. Đ/c: Hoàng Ngọc Yên

– UVBCH CĐ Trường             

Phó Tiểu Ban;

3. Đ/c: Nguyễn Quang Hà

– UVBCH Công đoàn Trường  

Uỷ viên;

4. Đ/c: Vũ Thị Thuần      

– UVBCH Công đoàn Trường  

Uỷ viên;

5. Đ/c: Nguyễn Quang Chung

– UVBCH Công đoàn Trường  

Uỷ viên;

6. Đ/c: Nguyễn Như Bằng

– UVBCH Công đoàn Trường  

Uỷ viên;

7. Đ/c: Nguyễn Văn Vệ

– Chủ tịch CĐ Phòng HCTH

Uỷ viên;

8. Đ/c: Nghiêm Phương Thúy

– Tổ trưởng CĐ P. KHCN-HTQT

Uỷ viên;

9. Đ/c: Trần Văn Chí

– Tổ trưởng CĐ Phòng TCCB

Uỷ viên;

10. Đ/c: Vũ Thị Lan

– UVBCH Công đoàn Cơ sở 2

Uỷ viên;

11. Đ/c: Nguyễn Trung Dũng 

– Tổ trưởng CĐ P. CT & CTSV  

Uỷ viên;

12. Đ/c: Đỗ Mạnh Hùng

– Văn phòng Công đoàn Trường

Uỷ viên.

Điều 2: Nhiệm vụ của các Tiểu ban như sau:

– Tiểu ban Nhân sự: Phối hợp với các tiểu ban tham mưu, giúp việc BCH và các công đoàn trực thuộc thực hiện quy trình công tác nhân sự; Tổng hợp kết quả giới thiệu nhân sự của BCH khóa XIX và tại đại hội các công đoàn trực thuộc, báo cáo Ban Thường vụ xem xét để trình Ban chấp hành Công đoàn Trường tại hội nghị bàn về công tác nhân sự của đại hội, báo cáo Đảng ủy, Ban Thường vụ Công đoàn Nông nghiệp và PTNT xin ý kiến chỉ đạo.

– Tiểu ban Văn kiện: Có nhiệm vụ chuẩn bị dự thảo Báo cáo chính trị của Công đoàn Trường tại Đại hội, Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Công đoàn Trường khóa XIX; Tiếp thu các ý kiến đóng góp ở các Đại hội các công đoàn trực thuộc, Hội nghị BCH Công đoàn Trường góp ý kiến cho dự thảo báo cáo; Hoàn thiện báo cáo trình Đại hội; Thẩm duyệt các loại báo cáo trình bày trong Đại hội (Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, Báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp cho Văn kiện Đại hội Công đoàn Trường); Giúp Ban Thường vụ chuẩn bị những vấn đề tham luận tại Đại hội.

– Tiểu Ban Tổ chức, phục vụ: Có nhiệm vụ ra văn bản hướng dẫn Đại hội các công đoàn trực thuộc; Chuẩn bị dự thảo Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc (nội quy) của Đại hội để BCH Công đoàn Trường thông qua; Chuẩn bị (in ấn) các loại văn bản (Báo cáo Chính trị, phiếu giới thiệu nhân sự trước Đại hội, phiếu bầu cử trong Đại hội và các loại biên bản kèm theo, Chương trình Đại hội và các loại văn bản khác dùng trong Đại hội …); Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, khánh tiết phục vụ Đại hội; Tuyên truyền trước và sau Đại hội; Chuẩn bị các chương trình văn nghệ, thể thao chào mừng Đại hội; Thực hiện công tác tổ chức trong ngày Đại hội.

Điều 3: Văn phòng Công đoàn, các công đoàn trực thuộc và các đồng chí có tên tại Điều 1 thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                     T/M BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

 – Đảng uỷ (để báo cáo);                                                                                                         CHỦ TỊCH

 – Ban Giám hiệu;                                                

 – Các đ/c UVBCH Công đoàn Trường;

 – Các Công đoàn trực thuộc;

 – Như Điều 3;                                                                                                                               (đã ký)

 – Lưu VPCĐ.  

                                                                                              

                                                                                                       Nguyễn Văn Quân