Quyết định số 218/QĐ-BNN-PC ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần

Tải Quyết định số 218/QĐ-BNN-PC ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 2013.

Tại đây

Nguồn: Mard