Quyết định khen thưởng

Ngày 21 tháng 7 năm 2009, Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệpcó Quyết định khen thưởng những tập thể và cá nhân đã đạt giải trong cuộc thi tìm hiểu “Công đoàn Việt Nam, 80 năm – Một chặng đường lịch sử”

     CÔNG ĐOÀN NN & PTNT VIỆT NAM

    CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐHLN

       Số: 27/QĐ-CĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                              Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2009

 
QuyÕt ®Þnh

V/v khen thưởng tham gia cuộc thi

Tìm hiểu về “Công đoàn Việt Nam, 80 năm – Một chặng đường lịch sử”

 

 

– Căn cứ Quyết định số 777/QĐ-TLĐ ngày 26/5/2004 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn; Quy định số 505/QĐ-CĐN ngày 06 tháng 11 năm 2008 của Công đoàn NN&PTNT Việt Nam về quy định khen thưởng của Công đoàn NN&PTNT Việt Nam;

– Căn cứ Công văn số 44/CĐN ngày 24/02/2009 của Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu Công đoàn Việt Nam;

– Căn cứ Biên bản họp ngày 28/5/2009 của Ban Giám khảo cuộc thi tìm hiểu “Công đoàn Việt Nam, 80 năm – Một chặng đường lịch sử” Trường Đại học Lâm nghiệp;

– Xét đề nghị của Ban Tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Công đoàn Việt Nam, 80 năm – Một chặng đường lịch sử” và Tiểu ban thi đua Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Tặng thưởng cho 03 tập thể và 12 cá nhân đã đạt giải trong cuộc thi tìm hiểu “Công đoàn Việt Nam, 80 năm-Một chặng đường lịch sử” do Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức (có danh sách kèm theo).

Điều 2: Tiền thưởng được trích từ nguồn kinh phí khen thưởng của Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp, cơ cấu giải thưởng được quy định như sau:

* Tập thể:  Giải phong trào        500.000đ

* Cá nhân: – Giải nhất:               300.000đ

                    – Giải nhì:                 200.000đ

                    – Giải ba:                   150.000đ

                    – Giải khuyến khích: 100.000đ

Điều 3: Các Công đoàn trực thuộc, Văn phòng Công đoàn Trường, Ban Tổ chức cuộc thi các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

                                                                T/M BAN THƯỜNG VỤ

 Nơi nhận:                                                                                                 CHỦ TỊCH

   – Như điều 3;                                    

   – Lưu VPCĐ.                              

                                                                                                                         (Đã ký)                            

 

 

                                                                                                              Nguyễn Văn Quân

 

DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐẠT GIẢI VÀ ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG

Cuộc thi tìm hiểu “Công đoàn Việt Nam, 80 năm-Một chặng đường lịch sử”

(Kèm theo Quyết định số 27/QĐ-CĐ ngày 20/7/2009 của Công đoàn Trường)

 

I. Tập thể

TT

Tên đơn vị

Đạt giải

Tiền thưởng

1

Công đoàn Cơ sở 2

Giải phong trào

500.000

2

Khoa Cơ điện – Công trình

Giải phong trào

500.000

3

Khoa Quản lý TNR&MT

Giải phong trào

500.000

Tổng số

 

1.500.000

(Bằng chữ: Một triệu năm trăm ngàn đồng chẵn)

II. Cá nhân

TT

Họ và tên

Đơn vị

Đạt giải

Tiền thưởng

1

Đào Thị Minh Nguyệt

Công đoàn Cơ sở 2

Giải nhất

300.000

2

Nguyễn Ngọc Thu

Công đoàn Cơ sở 2

Giải nhì

200.000

3

Nguyễn Thị Ngọc

Công đoàn Cơ sở 2

Giải ba

150.000

4

Nguyễn Hữu Cương

Khoa Cơ điện – CT

Giải KK

100.000

5

Nguyễn Văn Hoà

Khoa Cơ điện – CT

Giải KK

100.000

6

Nguyễn Quang Chung

Ban PTDTNT

Giải KK

100.000

7

Nguyễn Thị Ái Liên

Phòng Tài chính kế toán

Giải KK

100.000

8

Phạm Xuân Hoàng

Khoa Lý luận chính trị

Giải KK

100.000

9

Đỗ Mạnh Hùng

Phòng Tổ chức cán bộ

Giải KK

100.000

10

Vũ Huy Định

Khoa QLTNR&MT

Giải KK

100.000

11

Đinh Quốc Cường

Khoa QLTNR&MT

Giải KK

100.000

12

Nguyễn T. Tuyết Mai

Khoa QLTNR&MT

Giải KK

100.000

Tổng số

 

1.550.000

Bằng chữ: Một triệu năm trăm lăm mươi ngàn đồng chẵn