Quyết định điều chỉnh, bổ sung Chiến lược phát triển trường Đại học Lâm nghiệp giai đoạn 2006-2020

Ngày 11 tháng 9 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ký quyết định số 2065/QĐ-BNN-TCCB về việc điều chỉnh, bổ sung Chiến lược phát triển trường Đại học Lâm nghiệp giai đoạn 2006-2020. Chi tiết Quyết định xin xem file đính kèm: Trang1.JPG Trang2.JPG Trang 3.JPG Trang 4.JPG

Ngày 11 tháng 9 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ký quyết định số 2065/QĐ-BNN-TCCB về việc điều chỉnh, bổ sung Chiến lược phát triển trường Đại học Lâm nghiệp giai đoạn 2006-2020.

Chi tiết Quyết định xin xem file đính kèm: