Quyết định cử cán bộ, sinh viên dự hội nghị tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP   Số: 73 /QĐ-ĐHLN-ĐTN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2010                      QUYẾT ĐỊNH V/v cử cán bộ, sinh viên dự hội nghị Gặp mặt…

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 
Số: 73 /QĐ-ĐHLN-ĐTN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  


Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2010

                    

QUYẾT ĐỊNH

V/v cử cán bộ, sinh viên dự hội nghị Gặp mặt 1000 đảng viên trẻ

tiêu biểu và tuyên dương 80 đảng viên trẻ tiêu biểu xuất sắc

  


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 

            Căn cứ Quyết định số 127/CP ngày 19/8/1964 của Hội đồng Chính phủ về việc thành lập và qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trường Đại học Lâm nghiệp;

Căn cứ Đề án số 86 ĐA/TNHN ngày 31/12/2009 của Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội về việc “Tổ chức Gặp mặt 1000 đảng viên trẻ tiêu biểu và tuyên dương 80 đảng viên trẻ tiêu biểu xuất sắc”;

Xét đề nghị của Ban Thường vụ Đoàn trường,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

            Điều 1. Cử những cán bộ, sinh viên sau đây tham dự Hội nghị “Gặp mặt 1000 đảng viên trẻ tiêu biểu và tuyên dương 80 đảng viên trẻ tiêu biểu xuất sắc”:

1. Ông Nguyễn Sỹ Hà                        – Phó Bí thư Đoàn trường;

2. Ông Nguyễn Chí Lâm                   – Phó Bí thư Đoàn trường;

3. Ông Phạm Gia Thanh                    – Chủ tịch Hội Sinh viên trường;

4. Ông Hoàng Văn Sâm                     – GĐ Trung tâm ĐDSH, Khoa QLTNR&MT;

5. Ông Vũ Tiến Thịnh              – GĐ Trung tâm CH&PTĐVHD, Khoa QLTNR&MT;

6. Ông Hà Quang Anh                        – Bí thư Liên chi đoàn Khoa Lâm học;

7. Bà Phạm Thị Minh Thương           – P. Bí thư Liên chi đoàn Khoa KT&QTKD;

8. Bà Võ Thị Phương Nhung             – Khoa KT&QTKD;

9. SV Đoàn Thị Hân                         – Lớp 51B Kế toán, Khoa KT&QTKD;

10. SV Phạm Thị Thắm                     – Lớp 52A KHMT, Khoa QLTNR&MT;

11. SV Trương Quốc Học                 – Lớp 53A LH, Khoa Lâm học.

          – Thời gian: Ngày 31/01/2010;

– Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Điều 2. Kinh phí tham dự hội nghị thực hiện theo quy định hiện hành.

          Điều 3. Trưởng các đơn vị trong Trường có liên quan và những cán bộ, sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Như điều 3;

– Lưu: VT, ĐTN.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                           Đã ký

                Nguyễn Văn Tuấn