Quy định tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2013

Căn cứ Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành kèm theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy và Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012, được sửa đổi, bổ sung một số điều kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng (gọi chung là các trường) về tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2013 như sau:

Căn cứ Công văn số 1880/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 22 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2013;

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo về việc quy định tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2013 như sau:

File đính kèm:

TBxettuyenDH_CD2013.doc

TBtuyensinhĐH-CĐ2013.doc