Quy định tên giao dịch tiếng Việt và tiếng Anh của Trường Đại học Lâm nghiệp, các đơn vị trực thuộc và các chức danh lãnh đạo, quản lý trong Trường Đại học Lâm

Nguồn: Phòng Tổ chức cán bộ

Nguồn: Phòng Tổ chức cán bộ