Quy định quản lý và hoạt động của Nhà Truyền thống

Ngày 09/01/2015, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Văn Tuấn đã ký Quyết định số 22/QĐ-ĐHLN-CTCTSV về việc ban hành Quy định quản lý và hoạt động của Nhà Truyền thống. Dưới đây là toàn văn Quy định này:

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

——————-

Số: 22 /QĐ-ĐHLN-CTCTSV

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2015

 

QUY ĐỊNH

Về việc quản lý và hoạt động của Nhà Truyền thống

Trường Đại học Lâm nghiệp

(Ban hành kèm theo Quyết định số 22 /QĐ-ĐHLN-CTCTSV

ngày 09/01/2015 của Hiệu trưởng Trường ĐHLN)

—————————————–

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy định này quy định về quản lý và hoạt động của Nhà Truyền thống Trường Đại học Lâm nghiệp.

2. Quy định này áp dụng đối với các đơn vị, tổ chức và cá nhân ở Trường Đại học Lâm nghiệp.

Điều 2. Đối tượng và thời gian phục vụ

1. Đối tượng phục vụ: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBVC), học sinh, sinh viên (HSSV) các thế hệ của Nhà trường và các đoàn khách của Nhà trường.

2. Thời gian phục vụ: Các ngày làm việc trong tuần theo giờ hành chính.

Điều 3. Mục tiêu hoạt động

1. Mục tiêu chung: Tuyên truyền, giáo dục về truyền thống vẻ vang của Trường Đại học Lâm nghiệp cho các thế hệ CBVC, HSSV Nhà trường; quảng bá những hình ảnh, những thành tựu to lớn của Nhà trường trong quá trình xây dựng và phát triển đối với khách tham quan.

2. Mục tiêu cụ thể:

– Trưng bày các tài liệu, hình ảnh, hiện vật gắn với quá trình xây dựng và phát triển Trường qua các thời kỳ;

– Trưng bày những thành tựu trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, các hoạt động xã hội; các danh hiệu, huân chương, huy chương được trao tặng cho Trường Đại học Lâm nghiệp;

– Tôn vinh những nhà khoa học, nhà quản lý, người có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Trường;

– Giới thiệu những hình ảnh hoạt động hiện nay và chiến lược phát triển trong tương lai của Nhà trường.

 

Chương II

HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRUYỀN THỐNG

 

Điều 4. Hoạt động sưu tầm, tư liệu hóa tài liệu, hình ảnh, hiện vật

1. Nhà Truyền thống được sưu tầm, tư liệu hóa tài liệu, hình ảnh, hiện vật có giá trị, phù hợp với phạm vi, đối tượng, nội dung hoạt động của Nhà Truyền thống.

2. Nhà Truyền thống tổ chức việc sưu tầm, tư liệu hóa tài liệu, hình ảnh, hiện vật thông qua các phương thức sau đây: 

– Khảo sát điền dã sưu tầm, tư liệu hóa tài liệu, hình ảnh, hiện vật;

– Tiếp nhận tài liệu, hình ảnh, hiện vật do tổ chức, cá nhân chuyển giao, hiến tặng;

– Mua, trao đổi tài liệu, hình ảnh, hiện vật với tổ chức, cá nhân.

3. Tài liệu, hình ảnh, hiện vật của Nhà Truyền thống được chuyển giao, thanh lý, hủy trong các trường hợp sau:

– Không phù hợp với phạm vi, đối tượng và nội dung hoạt động của Nhà Truyền thống;

– Bị hư hỏng không còn khả năng phục hồi;

– Được xác định gây hại cho con người và môi trường;

– Được xác định không chính xác về lịch sử, khoa học;

– Được xác định không phù hợp chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp;

– Được xác định nguồn gốc bất hợp pháp.

Ban quản lý Nhà Truyền thống chủ trì, phối hợp với Phòng QTTB đề nghị Hiệu trưởng quyết định việc chuyển giao, thanh lý, hủy tài liệu, hình ảnh, hiện vật.

Điều 5. Hoạt động kiểm kê

1. Nhà Truyền thống tổ chức kiểm kê tài liệu, hình ảnh, hiện vật theo qui định của Trường.

2. Hồ sơ kiểm kê tài liệu, hình ảnh, hiện vật được lập, quản lý ổn định, lâu dài; được lưu trữ bằng văn bản và lưu trữ bằng công nghệ thông tin.

Điều 6. Hoạt động bảo quản

1. Hoạt động bảo quản tài liệu, hình ảnh, hiện vật bao gồm:

– Sắp xếp tài liệu, hình ảnh, hiện vật và tổ chức kho để bảo quản;

– Lập hồ sơ về hiện trạng tài liệu, hình ảnh, hiện vật và môi trường bảo quản;

– Tổ chức việc bảo quản phòng ngừa, bảo quản trị liệu, phòng chống tai họa, rủi ro cho tài liệu, hình ảnh, hiện vật.

2. Việc bảo quản phải được thực hiện với mọi tài liệu, hình ảnh, hiện vật khi trưng bày, khi lưu giữ trong kho và khi đưa ra ngoài Nhà Truyền thống.

Điều 7. Hoạt động trưng bày và giới thiệu tài liệu, hình ảnh, hiện vật

1. Hoạt động trưng bày và giới thiệu tài liệu, hình ảnh, hiện vật của Nhà Truyền thống bao gồm:

– Trưng bày dài hạn, ngắn hạn tại Nhà Truyền thống;

– Giới thiệu, thuyết minh về các không gian, tài liệu, hình ảnh, hiện vật trưng bày.

2. Trưng bày tài liệu, hình ảnh, hiện vật tại Nhà Truyền thống phải bảo đảm:

– Phù hợp với phạm vi, đối tượng, nội dung hoạt động của Nhà Truyền thống;

– Chú trọng trưng bày tài liệu, hình ảnh, hiện vật gốc;

– Thuyết minh trưng bày cung cấp đầy đủ, rõ ràng, chính xác thông tin về tài liệu, hình ảnh, hiện vật và phù hợp với đối tượng khách tham quan;

– Bản phục dựng, bản sao tài liệu, hình ảnh, hiện vật phải chính xác, khoa học và được ghi chú rõ ràng;

– Thuận lợi cho việc tham quan và giữ gìn an ninh, an toàn cho tài liệu, hình ảnh, hiện vật, khách tham quan;

– Tuân thủ các qui định của pháp luật, nội qui của Nhà trường về bảo vệ chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Điều 8. Hoạt động giáo dục

1. Hoạt động giáo dục của Nhà Truyền thống bao gồm:

– Hướng dẫn tham quan;

– Tổ chức chương trình giáo dục.

2. Chương trình giáo dục của Nhà Truyền thống phải phù hợp với nội dung hoạt động và đối tượng công chúng của Nhà Truyền thống.

3. Chương trình giáo dục của Nhà Truyền thống nhằm tạo cơ hội và khuyến khích các hình thức học tập, lao động của CBVC và HSSV.

 

Chương III

QUẢN LÝ NHÀ TRUYỀN THỐNG

 

Điều 9. Nhà Truyền thống là một hạng mục tài sản quan trọng cần được quản lý, bảo vệ, bổ sung hoàn thiện cho mục tiêu lâu dài của Nhà trường. Hàng năm Nhà trường dành kinh phí để duy tu, tôn tạo, bổ sung, hoàn thiện các nội dung của Nhà Truyền thống theo kế hoạch chung của Trường.

Điều 10. Đơn vị trực tiếp quản lý Nhà Truyền thống

Phòng Chính trị và Công tác sinh viên có trách nhiệm quản lý trực tiếp, toàn diện về hoạt động của Nhà Truyền thống. Cụ thể:

– Mở sổ sách theo dõi, thực hiện việc quản lý, bảo quản, giữ gìn các tài liệu, hiện vật, tài sản của Nhà Truyền thống;

– Tổ chức trưng bày, giới thiệu cho khách tham quan Nhà Truyền thống;

– Đề xuất, lập phương án về sắp xếp các tài liệu, hình ảnh, hiện vật trưng bày hoặc lưu giữ trong kho; sửa đổi, bổ sung, thay thế các tài liệu, hình ảnh, hiện vật trưng bày để phục vụ cho các hoạt động của Nhà trường, trình Hiệu trưởng phê duyệt;

– Tổ chức tiếp nhận các tài liệu, hình ảnh, hiện vật bổ sung cho hoạt động của Nhà Truyền thống;

– Hàng năm lập kế hoạch cải tạo, sửa chữa đối với Nhà Truyền thống, trình Hiệu trưởng xem xét quyết định;

– Cử cán bộ trực mở cửa Nhà Truyền thống các ngày làm việc trong tuần theo giờ hành chính; trường hợp khách tham quan ngoài giờ phải được sự đồng ý của Ban giám hiệu./.

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

Nguyễn Văn Tuấn