Quy định quản lý các hoạt động thông tin, tuyên truyền trong phạm vi Trường Đại học Lâm nghiệp

Ngày 09/9/2015, Hiệu trưởng Trần Văn Chứ đã ký Quyết định số 1354/QĐ-ĐHLN-CTCTSV về việc ban hành Quy định quản lý các hoạt động thông tin, tuyên truyền trong phạm vi Trường Đại học Lâm nghiệp. Dưới đây là toàn văn Quy định này:

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 ———————

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2015

 

QUY ĐỊNH
Về việc quản lý các hoạt động thông tin, tuyên truyền

trong phạm vi Trường Đại học Lâm nghiệp
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1354 /QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 09/9/2015
của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp)

 ————————————————

 

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

           

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền tại Trường Đại học Lâm nghiệp (ĐHLN).

2. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên trang web của Trường và các đơn vị trong Trường…

3. Các phạm vi khác liên quan đến hoạt động thông tin, tuyên truyền không thuộc mục 1 và mục 2 thực hiện theo quy định của nhà nước.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ được giao về công tác thông tin, tuyên truyền và tổ chức, cá nhân có nhu cầu cung cấp và tiếp nhận thông tin, tuyên truyền trong Trường.

Điều 3. Nguyên tắc chung

1. Đảm bảo sự thống nhất, có sự phân công rõ ràng, hạn chế sự chồng chéo, lãng phí nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin, tuyên truyền.

2. Hoạt động thông tin, tuyên truyền phải có kế hoạch, đúng định hướng và hướng đến đúng đối tượng, đúng thời điểm. Kế hoạch thông tin, tuyên truyền phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Nội dung thông tin, tuyên truyền phải bảo đảm tính trung thực, chính xác, rõ ràng, không gây thiệt hại cho người tiếp nhận thông tin; đảm bảo phục vụ cho mục tiêu giáo dục chính trị tư tưởng, cổ động, quảng bá, phổ biến thông tin rộng rãi trong cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên và không vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước. Đơn vị, cá nhân thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin, tuyên truyền.

 

Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

 

Điều 4. Các loại hình hoạt động thông tin, tuyên truyền

Các loại hình hoạt động thông tin, tuyên truyền trong Quy định này gồm:

1. Hoạt động trang trí hội trường, phát thanh, thiết bị điện tử, đặt pa-nô, treo băng-rôn, dán áp-phích, đặt phông đứng, dựng gian hàng, bàn giới thiệu, phát tờ rơi… trong Trường.

2. Hoạt động tổ chức các sự kiện thông tin, tuyên truyền có sử dụng địa điểm thuộc quyền quản lý của Trường.

3. Hoạt động thực hiện quá trình sản xuất nội dung truyền thông (quay phim, chụp hình, phỏng vấn…) trong Trường.

4. Hoạt động phát hành, sử dụng ấn phẩm truyền thông số (file ảnh, clip, video, trang mạng…) trong hệ thống các đơn vị thuộc Trường.

Điều 5. Các hoạt động được ưu tiên thông tin, tuyên truyền

Các hoạt động thông tin, tuyên truyền tại Trường ĐHLN được ưu tiên theo cấp độ sau:

1. Các hoạt động chính trị, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trong năm theo quy định của Đảng, Nhà nước, của tổ chức chính trị – xã hội và Nhà trường.

2. Các hoạt động cấp trường do Đảng ủy, Ban giám hiệu chỉ đạo, phê duyệt.

3. Hoạt động của các đơn vị trong Trường được nhà trường phê duyệt.

4. Hoạt động của các đơn vị ngoài Trường được nhà trường phê duyệt.

Điều 6. Hình thức thể hiện

1. Hình thức thể hiện phải đảm bảo tính thẩm mỹ, không vi phạm thuần phong mỹ tục và các quy định của pháp luật. Đối với các hình thức thể hiện có sử dụng biểu trưng của Trường phải tuân thủ theo quy định sử dụng biểu trưng.

2. Thông tin, tuyên truyền bằng băng-rôn, cờ phướn:

a) Băng-rôn ngang tuyên truyền nhiệm vụ chính trị: Chào mừng các ngày lễ, các sự kiện lớn của đất nước, của Trường; tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp hoặc các khẩu hiệu tuyên truyền về các hoạt động của Trường quy định màu sắc, kích thước, vị trí treo như sau:

– Màu sắc: Nền đỏ, chữ vàng;

– Kích thước: Chiều rộng từ 0,7m đến 0,9m; chiều dài từ 7m đến 8m tùy theo bề rộng làn đường, chiều cao ≥ 4,5m tính từ mặt đường đến cạnh đáy băng-rôn, khoảng cách giữa 02 băng-rôn tối thiểu là 40m;

– Vị trí: Treo băng ngang qua đường trên các cột chuyên dùng hai bên đường.

b) Băng-rôn dọc (cờ phướn) tuyên truyền nhiệm vụ chính trị:

– Màu sắc: Nền đỏ, chữ vàng;

– Kích thước: rộng từ 0,6 ÷ 0,8m, dài ≥ 1,5m;

– Vị trí treo: Chỉ treo trên các cột chuyên dùng, cột điện, cột đèn, hàng cây có đủ khả năng trọng tải ở hai bên đường; khoảng cách giữa các cột tối thiểu là 20m; treo cách mặt đất 0,8 ÷ 1,0m.

c) Băng-rôn, cờ phướn tuyên tuyền các hoạt động mang tính chiến dịch, phong trào của các đơn vị, đoàn thể trong và ngoài Trường (tuyên truyền phòng, chống ma túy, an toàn giao thông, không hút thuốc lá, cổ động các hoạt động văn hóa, thể thao…): Không được làm nền đỏ, chữ vàng.

3. Thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện khác thực hiện theo hợp đồng, chương trình, đề án, kế hoạch được duyệt.

Điều 7. Thời hạn tổ chức thông tin, tuyên truyền

1. Thời hạn cho phép tiến hành hoạt động phải phù hợp với tính chất và khối lượng nội dung cần truyền tải.

2. Thời hạn cụ thể cho các phương tiện: Đặt pa-nô, treo băng-rôn, dán áp-phích, đặt phông đứng, dựng gian hàng, bàn giới thiệu… tối đa không quá 15 ngày.

Điều 8. Hành vi cấm trong thông tin, tuyên truyền

1. Làm tiết lộ bí mật nhà nước, phương hại đến độc lập, chủ quyền quốc gia, an ninh, quốc phòng; 

2. Thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam;

3. Làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội;

4. Gây ảnh hưởng xấu đến sự tôn nghiêm đối với Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Đảng kỳ, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước;

5. Có tính chất kỳ thị dân tộc, phân biệt chủng tộc, xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo, định kiến về giới, về người khuyết tật;

6. Xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân; làm mất đoàn kết nội bộ;

7. Có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép;

8. Treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo, rao vặt trên cột điện, giảng đường, hội trường, các nhà làm việc, phòng thí nghiệm thực hành, ký túc xá;

9. Gây thiệt hại cho người tiếp nhận thông tin;

10. Làm mất vệ sinh, cảnh quan môi trường.

 

Chương III

THỦ TỤC, QUY TRÌNH THỰC HIỆN

 

Điều 9. Thủ tục

            Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền của Nhà trường (Phòng Chính trị và Công tác sinh viên thực hiện), các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tổ chức thông tin, tuyên truyền phải có hồ sơ (thủ tục) bao gồm:

1. Văn bản đề nghị của đơn vị, tổ chức (theo mẫu).

2. Mẫu thiết kế chi tiết ấn phẩm thông tin, tuyên truyền (bản cứng hoặc mềm).

3. Đối với các hoạt động giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp phải có bản sao giấy phép sản xuất – kinh doanh – dịch vụ, bản sao giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng và các giấy tờ khác có liên quan tùy theo chương trình.

Điều 10. Quy trình thực hiện

1. Hồ sơ đề nghị gửi về Phòng Chính trị và Công tác sinh viên (CT&CTSV) trước ít nhất 05 ngày làm việc trước khi diễn ra hoạt động thông tin, tuyên truyền.

2. Sau khi được chấp thuận, các tổ chức, cá nhân đề nghị có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các nội dung đã được cho phép.

 

Chương IV

QUYỀN HẠN, TRÁCH NHIỆM VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

 

Điều 11. Phòng Chính trị và Công tác sinh viên

1. Thực hiện chức năng quản lý và thừa hành

a) Quản lý trực tiếp và cấp phép các hoạt động thông tin, tuyên truyền trong phạm vi Trường ĐHLN;

b) Thực hiện trực tiếp các hoạt động thông tin, tuyên truyền do Hiệu trưởng chỉ định theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;

c) Đề xuất với Ban giám hiệu về việc xử lý các trường hợp vi phạm quy định thông tin, tuyên truyền.

2. Thực hiện chức năng giám sát và hỗ trợ

a) Chịu trách nhiệm chính trong việc giám sát, theo dõi việc thực hiện hoạt động thông tin, tuyên truyền của các đơn vị, cá nhân.

b) Hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn cho các đơn vị, cá nhân về thực hiện quy định thông tin, tuyên truyền trong Trường.

3. Báo cáo Ban giám hiệu về kết quả hoạt động thông tin, tuyên truyền sau mỗi đợt triển khai và theo định kỳ.

Điều 12. Ban biên tập website Trường

Quản lý, trực tiếp thực hiện và chịu trách nhiệm về nội dung thông tin, tuyên truyền trên website Trường (www.vfu.edu.vn).

Điều 13. Phòng Quản trị-Thiết bị

Phối hợp với Phòng CT&CTSV và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện việc thiết kế, bố trí địa điểm lắp đặt các trang thiết bị phục vụ hoạt động thông tin, tuyên truyền.

Điều 14. Phòng Bảo vệ

Giám sát, theo dõi, trông coi mọi hoạt động thông tin, tuyên truyền. Nếu đơn vị, cá nhân nào không chấp hành đúng quy định, Phòng Bảo vệ lập biên bản vi phạm và thông báo cho Phòng CT&CTSV để báo cáo Ban giám hiệu xử lý vi phạm.

Điều 15. Các đơn vị, đoàn thể trong Trường

1. Hàng năm lập kế hoạch thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

2. Xin ý kiến Ban giám hiệu thực hiện thông tin, tuyên truyền trong phạm vi Nhà trường thông qua đơn vị thường trực là Phòng CT&CTSV.

3. Quản lý, trực tiếp thực hiện và chịu trách nhiệm về nội dung thông tin, tuyên truyền trên website của đơn vị.

4. Hỗ trợ Phòng CT&CTSV giám sát các hoạt động thông tin, tuyên truyền tại các vị trí được Nhà trường phân công quản lý.

Điều 16. Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường

Ngoài những quyền hạn và trách nhiệm chung quy định tại Điều 15 còn có các quyền hạn và trách nhiệm sau:

1. Duyệt và chịu trách nhiệm về hồ sơ kế hoạch thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền của các tổ chức trực thuộc Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường trước khi xin phép Nhà trường triển khai hoạt động.

2. Sắp xếp, điều hành các hoạt động thông tin, tuyên truyền của các tổ chức trực thuộc Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường.

3. Hỗ trợ Phòng CT&CTSV giám sát các hoạt động thông tin, tuyên truyền trong Trường.

Điều 17. Xử lý vi phạm

Các tổ chức, cá nhân vi phạm Quy định về quản lý các hoạt động thông tin, tuyên truyền, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, bị tháo dỡ và bồi hoàn chi phí tháo dỡ, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm theo pháp luật.

 

Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 18. Hiệu lực thi hành

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các quy định trước đây trái với quy định này không còn hiệu lực. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì phát sinh hoặc vướng mắc, khó khăn, các đơn vị phản ánh về Trường (thông qua Phòng CT&CTSV) để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Điều 19. Trách nhiệm thi hành

Trưởng các đơn vị, tổ chức đoàn thể, toàn thể cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên trong Trường và các đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy định này và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan về thông tin, tuyên truyền.\.

Phiếu đăng ký thông tin, tuyên truyền