Quy định môn thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí

            Căn cứ Quyết định số 127/CP, ngày 19/8/1964 của Hội đồng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Lâm nghiệp và quy định chức năng, nhiệm vụ của trường;             Căn cứ Quyết định số 2767/QĐ-SĐH ngày 12 tháng 12 năm 1992 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giao…

            Căn cứ Quyết định số 127/CP, ngày 19/8/1964 của Hội đồng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Lâm nghiệp và quy định chức năng, nhiệm vụ của trường;

            Căn cứ Quyết định số 2767/QĐ-SĐH ngày 12 tháng 12 năm 1992 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo cao học cho Trường đại học Lâm nghiệp;

            Căn cứ Thông tư số 10/2011/QĐ-BGDĐT ngày 28/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;

            Căn cứ Quyết định số 3686/QĐ-BGDĐT ngày 14/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chuyển đổi tên chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ;

            Theo đề nghị của chủ nhiệm khoa Đào tạo sau đại học,

File đính kèm: