Quy chế Học viên các trường đại học, cao đẳng và TCCN hình thức vừa làm vừa học

Ngày 10/3/2010, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 09/2010/TT-BGDĐT về Quy chế Học viên các trường đại học, cao đẳng và TCCN hình thức vừa làm vừa học.

Quy chế Học viên các trường đại học, cao đẳng và TCCN hình thức vừa làm vừa học

TẢI VỀ TẠI ĐÂY