Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ ĐH chính qui

Ngày 12/8/2015, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ ĐH chính qui. Chi tiết xem tệp đính kèm.

Xem chi tiết tại: Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ ĐH chính qui