Qui định Công tác cố vấn học tập tại Trường Đại học Lâm nghiệp

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP ————————- Số: 1347/QĐ-ĐHLN-CTCTSV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2018   QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định công tác cố vấn học tập tại Trường Đại học Lâm…

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

————————-

Số: 1347/QĐ-ĐHLN-CTCTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định công tác cố vấn học tập

tại Trường Đại học Lâm nghiệp

———————————-

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

Căn cứ Quyết định số 5420/QĐ-BNN-TCCB ngày 27/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Lâm nghiệp;

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định công tác cố vấn học tập tại Trường Đại học Lâm nghiệp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng các đơn vị, toàn thể viên chức, người lao động trong Trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như điều 3;

– Hiệu trưởng;

– Chủ tịch HĐT;

– Các Phó Hiệu trưởng;

– Lưu: VT, CT&CTSV.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

 

Trần Văn Chứ

QUY ĐỊNH

Công tác cố vấn học tập tại Trường Đại học Lâm nghiệp

(Ban hành theo Quyết định số 1347/QĐ-ĐHLN-CTCTSV

ngày 15/6/2018 của Hiệu trưởng)

————————————–

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Văn bản này quy định về tổ chức và hoạt động của công tác cố vấn học tập (CVHT) cho sinh viên đại học hệ chính quy tại Trường Đại học Lâm nghiệp.

2. Văn bản này áp dụng đối với giảng viên được giao nhiệm vụ làm CVHT và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác CVHT trong Trường.

Điều 2. Cố vấn học tập

1. Cố vấn học tập là một nhiệm vụ do Nhà trường quy định, Hiệu trưởng giao cho giảng viên theo đề nghị của các khoa/viện và các phòng chức năng.

2. Một giảng viên không giao làm CVHT quá 02 (hai) lớp.

Điều 3. Công tác cố vấn học tập

Công tác CVHT là một trong những công tác trọng tâm của Nhà trường, của các đơn vị và cá nhân được giao nhiệm vụ CVHT trong Trường, bao gồm các hoạt động: giáo dục, tư vấn, hỗ trợ, quản lý toàn diện sinh viên nhằm đảm bảo các mục tiêu giáo dục và đào tạo của Nhà trường.

Điều 4. Mục đích của công tác CVHT

1. Hướng dẫn cho sinh viên tìm hiểu chương trình đào tạo và cách lựa chọn đăng ký môn học.

2. Tư vấn, hỗ trợ sinh viên trong quá trình đào tạo; hỗ trợ cho Khoa/Viện và các đơn vị có liên quan trong công tác sinh viên.

3. Theo dõi sát sao tình hình lớp sinh viên, kịp thời đề xuất với Khoa/Viện về phương án xử lý đối với những tình huống phát sinh trong quá trình đào tạo.

4. Là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, xếp loại viên chức và danh hiệu thi đua hàng năm đối với giảng viên được giao làm CVHT.

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP

Điều 5. Nhiệm vụ của CVHT

1. Đối với lớp sinh viên khóa mới tựu trường: Tổ chức họp lớp, lấy thông tin sinh viên, chọn sinh viên tham gia ban cán sự lớp, ban chấp hành chi đoàn, chi hội sinh viên và đề nghị Trưởng khoa/viện, Ban Chấp hành Đoàn Trường, Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường ra quyết định chỉ định tạm thời. Thông báo cho sinh viên được biết về vai trò, trách nhiệm của CVHT đối với lớp sinh viên.

2. Nắm danh sách sinh viên lớp được giao làm CVHT (tóm tắt thông tin cá nhân sinh viên, hoàn cảnh gia đình, sức khỏe, khả năng, điều kiện học tập của sinh viên…) để tư vấn sinh viên xây dựng kế hoạch học tập phù hợp cũng như hỗ trợ sinh viên khi cần.

3. Triển khai, hướng dẫn sinh viên thực hiện các qui chế, qui định về đào tạo, về công tác sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Nhà trường. Truyền đạt, hướng dẫn sinh viên thực hiện đúng những chủ trương công tác của Khoa/Viện và của Nhà trường.

4. Nắm vững tình hình học tập, rèn luyện của sinh viên, có biện pháp uốn nắn, giúp đỡ tập thể lớp học tập, rèn luyện; nhắc nhở những sinh viên có ý thực học tập chưa tốt.

5. Hướng dẫn lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng trong việc tổ chức học tập, rèn luyện, sinh hoạt, thực hiện nội qui, qui chế, chế độ chính sách đối với sinh viên trong lớp.

6. Tham dự và chỉ đạo sinh hoạt lớp, chi đoàn, chi hội sinh viên định kỳ hàng tháng theo kế hoạch của Nhà trường. Hỗ trợ và duyệt các nội dung do ban cán sự lớp, ban chấp hành chi đoàn, chi hội sinh viên chuẩn bị trước khi tổ chức hội nghị, đại hội.

7. Tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện, xét học bổng, khen thưởng, kỷ luật sinh viên, xác nhận sổ đăng ký nơi ở của sinh viên cuối mỗi học kỳ…

8. Khuyến khích, tạo điều kiện và tư vấn cho sinh viên tham gia các hoạt động học thuật, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, rèn luyện kỹ năng thu thập, xử lý thông tin, tiếp cận doanh nghiệp và các hoạt động văn, thể, mỹ lành mạnh, bổ ích.

9. Phối hợp với các đơn vị trong Trường giải quyết các vụ việc có liên quan đến sinh viên.

10. Kết thúc năm học nộp bản báo cáo tự đánh giá về công tác cố vấn học tập, có nhận xét của Hội đồng đánh giá cố vấn học tập của Khoa/Viện, trình Hội đồng Nhà trường theo quy định.

Điều 6. Quyền của CVHT

1. Yêu cầu lớp trưởng định kỳ hoặc đột xuất báo cáo tình hình mọi mặt của lớp để có biện pháp chỉ đạo kịp thời các hoạt động của lớp.

2. Đề nghị lãnh đạo Khoa/Viện và lãnh đạo các phòng chức năng cung cấp tài liệu cần thiết và các thông tin liên quan đến công tác CVHT.

3. Tham gia các cuộc họp hội đồng các cấp có liên quan đến sinh viên của lớp phụ trách.

4. Được hưởng quyền lợi theo Qui chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Trưởng khoa/viện

Trực tiếp đề xuất nhân sự, quản lý, theo dõi hoạt động của CVHT. Kết thúc học kỳ, năm học có nhận xét đánh giá hoạt động của CVHT, biểu dương những CVHT có thành tích xuất sắc, phê bình nhắc nhở hoặc đề nghị Hội đồng kỷ luật Nhà trường kỷ luật những CVHT không hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 8. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong Trường

1. Phối hợp với CVHT giải quyết các vấn đề có liên quan đến sinh viên và công tác CVHT.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc chưa phù hợp, các đơn vị, cá nhân phản ánh về Nhà trường qua Phòng CT&CTSV để xem xét, điều chỉnh./.

 

HIỆU TRƯỞNG

     Đã ký

Trần Văn Chứ