Qui chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính qui

Ngày 05 tháng 4 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT về việc ban hành Qui chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính qui. Chi tiết xem tệp đính kèm.

Chi tiết xem tại: Qui chế công tác sinh viên