Phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013

Trên cơ sở ý kiến thảo luận của các đại biểu và ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng tại Hội nghị thi và tuyển sinh ngày 22/01/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng (sau đây gọi chung là các trường), các sở giáo dục và đào tạo (sau đây viết tắt là Sở GD&ĐT) về phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013 như sau:

I. MỘT SỐ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2013

Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2013 về cơ bản giữ ổn định như năm 2012 trở về trước theo giải pháp “3 chung”. Có một số điều chỉnh, bổ sung như sau:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.