Phòng Tổ chức cán bộ

Trưởng phòng: PGS.TS. Cao Quốc An – Điện thoại: 02433.840.473 Phó Trưởng phòng: ThS. Vũ Đăng Tuệ – Điện thoại: 02433.724.068 Phó Trưởng phòng: ThS. Kiều Trí Đức 1. Chức năng của phòng Tổ chức cán bộ: Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng các công tác tổ chức bộ máy, quy chế hoạt động; quản lý nhân…

Trưởng phòng: PGS.TS. Cao Quốc An – Điện thoại: 02433.840.473

Phó Trưởng phòng: ThS. Vũ Đăng Tuệ – Điện thoại: 02433.724.068

Phó Trưởng phòng: ThS. Kiều Trí Đức

1. Chức năng của phòng Tổ chức cán bộ: Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng các công tác tổ chức bộ máy, quy chế hoạt động; quản lý nhân sự và phát triển nguồn nhân lực; chế độ chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; xuất nhập cảnh và bảo vệ chính trị nội bộ.

2. Nhiệm vụ của phòng Tổ chức cán bộ:

a) Đề xuất các phương án quy hoạch, xây dựng và kiện toàn bộ máy, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, mối quan hệ giữa các đơn vị trong Trường;

b) Phối hợp với các đơn vị trong công tác quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ CBVC. Tham mưu, làm các thủ tục cử CBVC đi học tập đào tạo, bồi dưỡng ở trong và ngoài nước;

c) Lập kế hoạch nhu cầu biên chế và phương án phân phối chỉ tiêu cho các đơn vị hàng năm trình Hiệu trưởng. Tham mưu quy định biên chế của các đơn vị. Tổ chức thực hiện tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng mới, chuẩn bị văn bản để Hiệu trưởng ký các hợp đồng lao động;

d) Tham mưu về nhân sự, làm quy trình thủ tục để Hiệu trưởng ra quyết định bổ nhiệm các chức vụ quản lý; làm các thủ tục tiếp nhận, cho CBVC thuyên chuyển công tác, thôi việc, từ chức, miễn nhiệm, nghỉ chế độ; xét đề nghị kéo dài thời gian công tác đối với viên chức đến tuổi nghỉ hưu;

đ) Tham gia đánh giá viên chức hàng năm; Thường trực công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với CBVC, lao động hợp đồng trong Trường;

e) Quản lý hồ sơ, xác nhận lý lịch cho CBVC, lao động hợp đồng của Trường; hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị trong Trường về công tác tổ chức nhân sự; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, chế độ chính sách cho người lao động trong Trường;

g) Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với CBVC, lao động hợp đồng. Thường trực công tác xét duyệt nâng bậc lương, phụ cấp, xét chuyển chức danh nghề nghiệp, thăng hạng viên chức. Chủ trì phổ biến các chế độ chính sách mới cho công chức, viên chức và người lao động;

h) Phối hợp với phòng Tài chính – Kế toán đảm bảo quyền lợi cho người lao động về bảo hiểm xã hội. Tham gia xây dựng quy định phân phối quỹ phúc lợi, lương tăng thêm cho công chức, viên chức và người lao động của Trường;

i) Làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ; làm thủ tục xuất cảnh cho CBVC đi học tập và công tác ở nước ngoài và thủ tục cho người nước ngoài tạm trú tại Trường;

k) Soạn thảo các văn bản về tổ chức, cán bộ do Hiệu trưởng ban hành; lập các báo cáo tổng kết, báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác tổ chức cán bộ của Trường;

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.