Phòng Thanh tra

Phòng Thanh tra

Trưởng phòng: ThS. Doãn Văn Hạnh – Điện thoại: 02433.840.706

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Như Hoàng – Điện thoại: 02433.724.695

1. Chức năng của phòng Thanh tra: Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra; phòng, chống tham nhũng; khiếu nại, tố cáo; công tác tiếp dân và công tác pháp chế.

2. Nhiệm vụ của phòng Thanh tra:

a) Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó theo quy định của pháp luật;

b) Thanh tra việc thực hiện pháp luật, nhiệm vụ được giao đối với tổ chức, đơn vị và cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Hiệu trưởng;

c) Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục; quy chế chuyên môn, quy chế thi cử, cấp phát văn bằng, chứng chỉ; việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; việc quản lý tài chính, tài sản và cơ sở vật chất; hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế; công tác tổ chức cán bộ; việc thực hiện các quy định về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường, an toàn lao động;

d) Thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng;

đ) Báo cáo, tổng kết về công tác thanh tra; công tác tiếp dân; công tác giải quyết khiếu nại tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng của Trường theo yêu cầu của Hiệu trưởng và cấp trên; kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung các chính sách và quy định của Nhà nước về giáo dục, đào tạo;

e) Tư vấn cho Hội đồng trường, Hiệu trưởng về vấn đề pháp lý trong các hoạt động của Nhà trường theo pháp luật và nguyên tắc pháp chế. Chịu trách nhiệm về tính pháp lý của các văn bản do Hiệu trưởng ban hành;

g) Tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, quy định của Nhà trường cho cán bộ viên chức, người học; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Trường, cán bộ viên chức và người học;

h) Giúp Hiệu trưởng chuẩn bị ý kiến góp ý cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan Nhà nước gửi xin ý kiến; kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc sửa đổi bổ sung văn bản quy phạm pháp luật;

i) Phối hợp với các đơn vị kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật, quy định của Nhà trường và kiến nghị các biện pháp xử lý vi phạm;

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.