Phòng Tài chính – Kế toán

Trưởng phòng: ThS. Đào Duy Phương – Điện thoại: 02433.608.412 Phó Trưởng phòng: ThS. Bùi Thị Sen – Điện thoại: 02433.724.069 1. Chức năng của phòng Tài chính – Kế toán: Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng công tác xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính; công tác kế toán và giám đốc bằng đồng…

Trưởng phòng: ThS. Đào Duy Phương – Điện thoại: 02433.608.412

Phó Trưởng phòng: ThS. Bùi Thị Sen – Điện thoại: 02433.724.069

1. Chức năng của phòng Tài chính – Kế toán: Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng công tác xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính; công tác kế toán và giám đốc bằng đồng tiền các hoạt động trong toàn Trường.

2. Nhiệm vụ của phòng Tài chính – Kế toán:

a) Xây dựng quy chế quản lý tài chính: Quy chế chi tiêu nội bộ, phương án thực hiện chế độ tự chủ về quản lý tài chính;

b) Xây dựng kế hoạch tài chính: Kế hoạch thu, chi các loại kinh phí thuộc tất cả các nguồn vốn;

c) Thống nhất quản lý các nguồn thu (phí lệ phí, hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ) trong toàn Trường;

d) Phối hợp theo dõi, kiểm tra các hoạt động mua sắm, sửa chữa, sử dụng thiết bị, vật tư;

đ) Giám sát tất cả các nguồn vốn và hoạt động tài chính của các đơn vị có hoạt động tài chính trong Trường. Kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện các hợp đồng kinh tế;

e) Thực hiện các nghiệp vụ kế toán theo quy định của Luật Kế toán, Luật ngân sách và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Hướng dẫn, kiểm tra thanh quyết toán với Nhà nước toàn bộ ngân sách do Nhà nước cấp và những nguồn vốn do các dự án tài trợ thuộc tất cả các đơn vị trong Trường;

g) Lưu trữ và quản lý toàn bộ tài sản, chứng từ sổ sách hồ sơ về tài chính, tài sản thiết bị vật tư chung của Trường kể cả tài sản, vật tư đã phân về các đơn vị quản lý sử dụng;

h) Tham gia các Hội đồng kiểm kê, đấu thầu, thanh lý tài sản;

i) Lập các báo cáo thống kê, báo cáo tài chính định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên.