Phòng Tài chính kế toán

Quyết định thành lập Tiền thân của Phòng Tài chính kế toán là phòng Hành chính – Quản trị – Vật tư – Tài vụ, thành lập năm 1964 cùng với sự ra đời của Trường Đại học Lâm nghiệp. Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, Phòng nhiều lần thay đổi tên:…

Quyết định thành lập

Tiền thân của Phòng Tài chính kế toán là phòng Hành chính – Quản trị – Vật tư – Tài vụ, thành lập năm 1964 cùng với sự ra đời của Trường Đại học Lâm nghiệp. Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, Phòng nhiều lần thay đổi tên: phòng Tài vụ, phòng Kế hoạch tài vụ. Ngày 08/7/2008, phòng Kế hoạch tài vụ được đổi tên thành phòng Tài chính kế toán theo Quyết định số 2041/QĐ-BNN-TCCB Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Cơ cấu tổ chức và nhân sự

Trưởng phòng: KTV.ThS. Đào Duy Phương

Tổng số viên chức, lao động hợp đồng: 11 người, trong đó có: 09 thạc sĩ, 02 cử nhân.

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tài chính; công tác kế toán và giám đốc bằng đồng tiền các hoạt động trong toàn Trường.

Truyền thống và những thành tích đạt được: Đã tham mưu cho lãnh đạo Nhà trường quản lý chặt chẽ các nguồn kinh phí, đảm bảo thu đủ, chi đúng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Nhờ vậy, các nguồn lực của Trường được sử dụng có hiệu quả; cơ sở vật chất của Trường không ngừng được tăng cường; thu nhập, đời sống của cán bộ, nhân viên trong Trường được đảm bảo. Nhiều năm liên tục Phòng được Nhà trường công nhận là “Tập thể Lao động xuất sắc”; năm 2012, được Bộ Nông nghiệp và PTNT tặng Bằng khen.

Địa chỉ liên hệ

Tầng 2, Tòa nhà A2, Trường ĐHLN – Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội;

Điện thoại: 02433.840.436; 02433.724.069; 02433.724.369; Fax: 02433.840.063