Phòng Quản trị thiết bị

Phòng Quản trị thiết bị

Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Phúc Yên – Điện thoại: 02433.724.070

Phó Trưởng phòng: KS. Lê Ngọc Ánh

1. Chức năng của phòng Quản trị – Thiết bị: Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng quản lý đất đai và tài sản trên đất đai, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, điện, nước, cảnh quan môi trường; quản lý, khai thác, sử dụng, sửa chữa các loại thiết bị, vật tư, máy móc của Nhà trường.

2. Nhiệm vụ của phòng Quản trị – Thiết bị:

a) Quản lý cơ sở hạ tầng kỹ thuật nhà cửa, đất đai, đường xá, công trình, kiến trúc, cảnh quan, rừng cây, hồ nước; quản lý sử dụng thiết bị, tài sản và hệ thống điện, nước của Trường.

b) Lập kế hoạch và tổ chức quản lý việc duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa nhỏ nhà cửa, đường xá, công trình kỹ thuật, kiến trúc, cảnh quan của Trường; kế hoạch và tổ chức quản lý việc sửa chữa phục hồi thiết bị, vật tư; đánh giá tài sản; tổ chức việc kiểm kê và thanh lý tài sản, thiết bị, vật tư theo quy định;

c) Thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường của đường xá, các công trình công cộng, khu làm việc (trừ nhà A2 và nhà khách), hội trường, giảng đường; phòng thí nghiệm; quản lý chăm sóc các vườn hoa, cây cảnh, tiểu cảnh các khu vực trong Trường;

d) Quản lý và tổ chức thực hiện các công việc về sử dụng, tu bổ nghĩa trang đúng quy chế nội bộ của Trường;

đ) Tổ chức, tiếp nhận, phân phối, cấp phát các loại thiết bị, vật tư theo kế hoạch đã được Ban Giám hiệu phê duyệt; quản lý kho vật tư; tổ chức kiểm kê tài sản, thiết bị, vật tư theo quy định; 

e) Theo dõi, giám sát các đơn vị trong việc quản lý sử dụng thiết bị, vật tư; đề xuất việc tổ chức sử dụng hợp lý thiết bị, vật tư theo quy định.

g) Thường trực công tác tự vệ, trực tiếp tổ chức thực hiện công tác an ninh, quốc phòng; lập hồ sơ, sổ sách, kiểm tra, báo cáo, quản lý hộ khẩu; làm thủ tục tạm trú, tạm vắng, nhập chuyển hộ khẩu theo quy định;

h) Quản lý giảng đường, tài sản, thiết bị, vật tư, đồ dùng được giao để phục vụ giảng dạy và học tập theo quy định;

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.