Phòng Quản lý đầu tư

Phòng Quản lý đầu tư

Trưởng phòng: KS. Nguyễn Hồng Sơn – Điện thoại: 02433.840.627

Phó Trưởng phòng: ThS. Lê Vũ Thanh – Điện thoại: 02433.840.072

Phó Trưởng phòng: KS. Trần Đức Chính

1. Chức năng của phòng Quản lý đầu tư: Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng quản lý đầu tư mua sắm, xây dựng cơ sở vật chất của Trường; quản lý quy hoạch xây dựng Tổng mặt bằng phát triển Trường.

2. Nhiệm vụ của phòng Quản lý đầu tư:

a) Trình kế hoạch vốn đầu tư hàng năm cho các dự án đầu tư; kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư của các dự án; điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư các dự án khi có những nhiệm vụ đột xuất hoặc khi phát sinh bất hợp lý trong quá trình triển khai thực hiện;

b) Chủ trì xây dựng kế hoạch sử dụng kinh phí từ nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và mua sắm tài sản trình Bộ phê duyệt;

c) Lập thiết kế, dự toán và tổ chức thực hiện các hạng mục sửa chữa nhỏ; quản lý mặt bằng quy hoạch xây dựng tổng thể Trường theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

d) Lập báo cáo thực hiện vốn đầu tư hàng năm, quyết toán các hạng mục, dự án hoàn thành trên cơ sở tổng hợp, báo cáo của các Ban quản lý dự án do Trường làm chủ đầu tư;

đ) Tổ chức lập dự án đầu tư xây dựng, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư; tổ chức triển khai thực hiện các dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

e)  Tổ chức, lập hồ sơ trình cấp có thẩn quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, mua sắm, xử lý tài sản sau khi có kế hoạch sử dụng kinh phí được duyệt; xây dựng kế hoạch và quản lý tổ chức thực hiện việc mua sắm vật tư, thiết bị, sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ bằng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, nguồn vốn khoa học công nghệ;

g) Tổ chức thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán hoặc hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán theo quy định sau đó trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả đấu thầu trình Chủ đầu tư phê duyệt;

h) Thường trực hội đồng đấu thầu mua sắm và xử lý tài sản Nhà nước từ các nguồn kinh phí;

i) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các Ban quản lý dự án về quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, vệ sinh môi trường, an toàn lao động, quản lý chi phí của các dự án đầu tư xây dựng; báo cáo giám sát đầu tư theo quy định của pháp luật;

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.