Phòng Khoa học và Công nghệ

Trưởng phòng: PGS.TS. Vũ Huy Đại​ – Điện thoại: 02432.939.312 Phó Trưởng phòng: TS. Hoàng Thị Hằng – Điện thoại: 02432.939.311 1. Chức năng của phòng Khoa học và Công nghệ: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc đề xuất các chủ trương, xây dựng phương án, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch…

Trưởng phòng: PGS.TS. Vũ Huy Đại​ – Điện thoại: 02432.939.312

Phó Trưởng phòng: TS. Hoàng Thị Hằng – Điện thoại: 02432.939.311

1. Chức năng của phòng Khoa học và Công nghệ:

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc đề xuất các chủ trương, xây dựng phương án, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch về các hoạt động khoa học, chuyển giao công nghệ.

2. Nhiệm vụ của phòng Khoa học và Công nghệ:

a) Xây dựng kế hoạch, tổ chức quản lý, chỉ đạo và hướng dẫn việc triển khai kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ;

b) Thường trực xây dựng, cập nhật và triển khai thực hiện các quy chế, quy định về hoạt động khoa học và công nghệ;

c) Thường trực Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở, Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Trường;

d) Tổ chức các hội nghị về khoa học và công nghệ;

đ) Khai thác các nguồn vốn hoạt động khoa học và công nghệ; tổ chức, tham gia tư vấn xét chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đề xuất phân bổ nguồn vốn cho các nhiệm vụ khoa học và công nghệ từ nguồn kinh phí của Trường;

e) Quản lý các hoạt động chuyển giao công nghệ trong phạm vi toàn Trường; hỗ trợ và hướng đãn các đơn vị, cá nhân trong việc khai thác các đề tài, dự án, hợp đồng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học; quản lý tiến độ thực hiện, tổ chức tổng kết đánh giá và nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định hiện hành;

g) Quản lý công tác quyền sở hữu trí tuệ của Trường; hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị, cá nhaanchur trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong việc đăng ký bản quyền và sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm khoa học và công nghệ theo quy định hiện hành; quản lý và xác nhận hồ sơ năng lực về khoa học và công nghệ, lý lịch khoa học cảu CBVC trong Nhà trường;

h) Thực hiện công tác quản ý thông tin, cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ; biên tập tài liệu, ấn phẩm khoa học; tham gia tổ chức và chịu trách nhiệm chuyên môn của các sản phẩm khoa học và công nghệ phục vụ tuyên truyền, quảng cáo, triển lãm, trưng bày của Trường. Xây dựng, quản lý hồ sơ công trình khoa học của trường;

i) Phối hợp với các đơn vị trong Trường tìm kiếm đối tác trong đào tạo, NCKH và nâng cao năng lực cán bộ về nghiên cứu khoa học và công nghệ;

k) Làm báo cáo định kỳ, hàng năm và báo cáo đột xuất về công tác khoa học và công nghệ của Trường;

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.