Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng.

Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Hữu Cương – Điện thoại: 02433.725.789 Phó Trưởng phòng: TS. Trịnh Hiền Mai 1. Chức năng của phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng: Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng các công tác tổ chức triển khai, quản lý công tác thi và đánh giá kết quả học tập của người học;…

Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Hữu Cương – Điện thoại: 02433.725.789

Phó Trưởng phòng: TS. Trịnh Hiền Mai

1. Chức năng của phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng: Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng các công tác tổ chức triển khai, quản lý công tác thi và đánh giá kết quả học tập của người học; tổ chức công tác đảm bảo chất lượng, kiểm định và đánh giá chất lượng giáo dục đào tạo; tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo.

2. Nhiệm vụ của phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng:

a) Xây dựng và trình Hiệu trưởng ký ban hành các văn bản hướng dẫn về khảo thí trên cơ sở các quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Phối hợp với các khoa, bộ môn và phòng Đào tạo xây dựng ngân hàng đề thi kết thúc môn học/học phần theo phân cấp của Hiệu trưởng. Trực tiếp quản lý ngân hàng đề thi, nhân sao, phát hành đề thi;            

c) Xây dựng và tổ chức thực hiện quy trình về thi, kiểm tra kết thúc học phần/môn học, thi tốt nghiệp các bậc, hệ đào tạo. Phối hợp với các khoa, bộ môn và các đơn vị chức năng tổ chức các kỳ thi từ khâu chuẩn bị, coi thi, chấm thi, công bố điểm thi; thực hiện lưu trữ bài thi và phiếu ghi điểm thi theo quy định;

d) Bàn giao kết quả thi, kiểm tra cho phòng Đào tạo, phòng Đào tạo Sau đại học theo tiến độ;

đ) Xây dựng và trình Hiệu trưởng ký ban hành các văn bản hướng dẫn về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo trên cơ sở các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức, kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định về đảm bảo chất lượng;

e) Xây dựng quy trình, lập kế hoạch trình Hiệu trưởng quyết định và tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đào tạo. Phối hợp với các đơn vị chức năng trong trường thực hiện công tác kiểm định chất lượng định kỳ theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

g) Công bố công khai các kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng đào tạo trên website và các phương tiện thông tin khác của Nhà trường;

h) Lập và công bố kế hoạch khắc phục các hạn chế, yếu kém về chất lượng giáo dục đào tạo của Nhà trường sau các kỳ kiểm định chất lượng trường. Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo;

i) Tham gia công tác tuyển sinh, thanh tra các bậc, hệ đào tạo của Nhà trường;

k) Đề xuất, triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục đào tạo;

l) Làm báo cáo về công tác khảo thí, tự kiểm định, đánh giá chất lượng đào tạo của Trường theo định kỳ và cuối năm học;

m) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.