Phòng Hợp tác quốc tế

Trưởng phòng: GS.TS. Hoàng Văn Sâm – Điện thoại: 02433.840.441 Phó Trưởng phòng: PGS.TS. Trần Thị Thu Hà Phó Trưởng phòng: PGS.TS. Lê Xuân Phương CHỨC NĂNG: Tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác đề xuất các chủ trương, xây dựng phương án tổ chức thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch…

Trưởng phòng: GS.TS. Hoàng Văn Sâm – Điện thoại: 02433.840.441

Phó Trưởng phòng: PGS.TS. Trần Thị Thu Hà

Phó Trưởng phòng: PGS.TS. Lê Xuân Phương

CHỨC NĂNG:

Tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác đề xuất các chủ trương, xây dựng phương án tổ chức thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch về hoạt động hợp tác quốc tế và đối ngoại của Nhà trường.

NHIỆM VỤ:

1. Xây dựng kế hoạch, chiến lược, tổ chức quản lý và hướng dẫn việc triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế và đối ngoại theo quy định của pháp luật;

2. Thường trực công tác xây dựng, cập nhật và triển khai thực hiện các quy chế, quy định về hoạt động hợp tác quốc tế và đối ngoại;

3. Tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc gia, quốc tế theo Quy định của Nhà nước;

4. Chủ trì và phối hợp với đơn vị trong Trường tìm kiếm đối tác nước ngoài hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và nâng cao năng lực cán bộ; điều phối các chương trình đào tạo, các khóa tập huấn quốc tế, các chương trình hợp tác, trao đổi cán bộ, sinh viên với đối tác nước ngoài;

5. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong Trường đề xuất, xây dựng các đề tài, các nhiệm vụ khoa học công nghệ và dự án quốc tế; quản lý các đề tài nghị định thư, các nhiệm vụ khoa học công nghệ, dự án quốc tế;

6. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong Trường có liên quan giúp Hiệu trưởng tổ chức các cuộc làm việc với chuyên gia nước ngoài; quản lý người nước ngoài đến Trường công tác, làm việc và học tập theo quy định của Nhà nước;

7. Quản lý thông tin, cơ sở dữ liệu về hợp tác quốc tế, các bài báo quốc tế; tổ chức phiên dịch, biên dịch các tài liệu và soạn thảo các văn bản về hợp tác quốc tế, đối ngoại do lãnh đạo Trường giao;

8. Xác nhận các bản dịch từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt và từ tiếng Việt ra tiếng nước ngoài cho công chức, viên chức, người lao động và người học trong Trường.

9. Tham gia cùng Phòng Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan đề xuất cán bộ đi công tác và học tập ở nước ngoài, trình lãnh đạo Trường quyết định; quản lý các đoàn ra theo quy định;

10. Làm báo cáo định kỳ, hàng năm và báo cáo đột xuất về công tác hợp tác quốc tế và đối ngoại của Trường;

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.