Phòng Hợp tác Quốc tế

Quyết định thành lập  Tiền thân Phòng Hợp tác quốc tế là Phòng Khoa học kỹ thuật được thành lập năm 1972; năm 1980, được đổi tên thành Phòng Quản lý khoa học; năm 2008 được đổi tên thành phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế. Ngày 26 tháng 7 năm 2016,…

Quyết định thành lập

 Tiền thân Phòng Hợp tác quốc tế là Phòng Khoa học kỹ thuật được thành lập năm 1972; năm 1980, được đổi tên thành Phòng Quản lý khoa học; năm 2008 được đổi tên thành phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế.

Ngày 26 tháng 7 năm 2016, Phòng Hợp tác quốc tế được thành lập theo Quyết định số 2169 QĐ/ĐHLN-TCCB của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp trên cơ sở tách bộ phận Hợp tác quốc tế từ Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế.

Cơ cấu tổ chức và nhân sự

Trưởng phòng: GS.TS. Hoàng Văn Sâm

Phó Trưởng phòng: PGS.TS. Lê Xuân Phương

Tổng số viên chức, lao động hợp đồng: 09, trong đó có 01 GS; TS  01 PGS.TS, 03 thạc sĩ, 03 cử nhân.

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng trong công tác đề xuất các chủ trương, xây dựng phương án và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch về hoạt động hợp tác quốc tế và đối ngoại của Nhà trường.

Truyền thống và những thành tích đạt được: Trải qua 47 năm xây dựng và phát triển, Phòng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; hợp tác quốc tế góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực cán bộ, tạo lập môi trường học thuật quốc tế cũng như thực hiện nhiều chương trình, dự án quốc tế. Hiện nay Nhà trường có quan hệ hợp tác với hơn 120 trường đại học và viện nghiên cứu trên thế giới. Nhiều năm Phòng đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, năm 2015 và 2017 được tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Địa chỉ liên hệ

Phòng 401, Tòa nhà A2, Trường Đại học Lâm nghiệp – Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Điện thoại: 02433.840.441;

Website: www.icd.vnuf.edu.vn;

Email: icd@vnuf.edu.vn