Phòng Đào tạo

Phòng Đào tạo

Trưởng phòng: PGS.TS. Phạm Minh Toại – Điện thoại: 02432.232242

Phó Trưởng phòng: TS. Lê Ngọc Hoàn

Phó Trưởng phòng: ThS. Phạm Văn Hùng – Điện thoại: 02433.840.707

1. Chức năng của phòng Đào tạo: Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng các công tác tuyển sinh của các bậc, các loại hình đào tạo tới bậc đại học; chương trình đào tạo của các bậc, các loại hình đào tạo tới bậc đại học; phát triển đào tạo các bậc, các loại hình đào tạo; tổ chức đào tạo và quản lý đào tạo các bậc, các loại hình đào tạo tới bậc đại học.

2. Nhiệm vụ của phòng Đào tạo:

a) Tổ chức và quản lý công tác tuyển sinh bậc đại học, dự bị đại học, cao đẳng, trung học, phổ thông trung học dân tộc nội trú và các loại hình giáo dục thường xuyên khác, gồm các khâu từ tuyên truyền, tuyển sinh đến thông báo học sinh, sinh viên vào Trường; sắp xếp tổ chức học sinh, sinh viên theo đơn vị lớp;

b) Nghiên cứu đề xuất phương hướng phát triển ngành nghề, mở rộng quy mô, các loại hình đào tạo; nghiên cứu xây dựng phương án phát triển chương trình đào tạo; tổ chức chỉ đạo, xây dựng và thực hiện mục tiêu, chương trình đào tạo các ngành học, các bậc học, các loại hình đào tạo;

c) Chỉ đạo thực hiện kế hoạch biên soạn và xuất bản giáo trình, bài giảng và các tài liệu giảng dạy phục vụ giảng dạy trong toàn Trường;

d) Xây dựng kế hoạch giảng dạy, thực hành thực tập, lao động rèn nghề của các ngành đào tạo, các loại hình đào tạo trong toàn Trường; tổ chức chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập, thực hành thực tập, lao động rèn nghề của các loại hình và bậc đào tạo;

đ) Lập kế hoạch và tổ chức chỉ đạo thi hết môn học, thi tốt nghiệp, quản lý điểm thi, xây dựng kế hoạch thi đi, thi lại bàn giao cho Phòng KT&ĐBCL thực hiện; quản trị hệ thống mạng tín chỉ, quản lý việc cấp phát mật khẩu và tài khoản cho sinh viên và giảng viên; xây dựng thời khóa biểu trực tuyến cho sinh viên đăng ký học, phân quyền cho giảng viên giảng dạy và nhập điểm quá trình; nhập kết quả thi kết thúc học phần của sinh viên vào hệ thống mạng để các đơn vị có liên quan khai thác sử dụng;

e) Tổ chức chỉ đạo thực hiện các quy chế đào tạo cho các bậc và loại hình đào tạo; tổ chức xét lưu ban, lên lớp, thôi học, ngừng học, miễn thi, hoãn thi, học vượt, học bù, học ngành thứ hai, chuyển ngành học trong Trường và chuyển trường cho học sinh sinh viên theo quy chế;

g) Quản lý chất lượng giảng dạy của cán bộ, học tập của học sinh, sinh viên. Đề xuất với Hiệu trưởng về các chủ trương và giải pháp đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và chỉ đạo thực hiện những chủ trương và giải pháp đó; chủ trì tổ chức hội nghị giao ban công tác đào tạo hàng tháng;

h) Căn cứ kế hoạch giảng dạy cùng với các Khoa, Bộ môn và đội ngũ giảng viên lập kế hoạch mời giảng và thực hiện chế độ thanh quyết toán tiền vượt giờ cho cán bộ giảng dạy của Trường và tiền mời giảng theo quy định hiện hành;

i) Thường trực các Hội đồng tuyển sinh Hội đồng xét tốt nghiệp cuối khóa, Hội đồng xét điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp, Hội đồng xét lưu ban, lên lớp, thôi học, tạm dừng học tập, Hội đồng thi tốt nghiệp, thi lại;

k) Chủ trì Hội nghị kế hoạch đào tạo hàng năm làm cơ sở quy hoạch cán bộ giảng dạy, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ công tác đào tạo; đề xuất tổ chức thực hiện các Hội nghị chuyên đề về phát triển đào tạo, chương trình, tuyển sinh, nâng cao chất lượng đào tạo,…; tổ chức lễ khai giảng, tổng kết và phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên;

l) Tổ chức và quản lý các hoạt động giáo dục thường xuyên trong phạm vi toàn Trường (bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, v.v); tổ chức các hoạt động học chuyển đổi, bổ sung môn học cho thí sinh dự thi sau đại học, thi liên thông trung cấp, cao đẳng lên đại học;

m) Tổ chức tiếp nhận HSSV trúng tuyển vào Trường vào học các hệ bậc  Đại học, Cao đẳng và Phổ thông trung học theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

n) Chủ trì các hoạt động xúc tiến tuyển sinh, xây dựng báo cáo về công tác tuyển sinh, báo cáo quy mô đào tạo toàn Trường, báo cáo thực hiện kế hoạch đào tạo hàng năm; cung cấp các thông tin, số liệu về tình hình giảng dạy, học tập trong toàn Trường để phục vụ công tác quản lý của Nhà trường;

o) Quản lý các chương trình đào tạo tiên tiến, chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với nước ngoài; quản lý các loại văn bằng, chứng chỉ đến bậc Đại học theo đúng quy định của Nhà nước;

p) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.