Phòng Đào tạo sau đại học

Quyết định thành lập Phòng Đào tạo sau đại học tiền thân là Khoa Bồi dưỡng nâng cao (thành lập năm 1992), được đổi tên thành Khoa Đào tạo sau đại học theo Quyết định số 551/TCLĐ ngày 21/8/1995 của Bộ Lâm nghiệp. Từ năm 2014 đến nay có tên là Phòng Đào tạo sau…

Quyết định thành lập

Phòng Đào tạo sau đại học tiền thân là Khoa Bồi dưỡng nâng cao (thành lập năm 1992), được đổi tên thành Khoa Đào tạo sau đại học theo Quyết định số 551/TCLĐ ngày 21/8/1995 của Bộ Lâm nghiệp. Từ năm 2014 đến nay có tên là Phòng Đào tạo sau đại học theo Quyết định số 519/QĐ-BNN-TCCB ngày 24/3/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Cơ cấu tổ chức và nhân sự

Trưởng phòng: PGS.TS. Đồng Thanh Hải

Phó Trưởng phòng: CVC.ThS. Phạm Văn Hùng

Tổng số viên chức, lao động hợp đồng: 11, trong đó có 02 PGS, 01 Tiến sĩ, 08 thạc sĩ. 

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh đào tạo sau đại học trình độ tiến sĩ, thạc sĩ; phát triển chương trình đào tạo sau đại học; tổ chức đào tạo và quản lý đào tạo sau đại học; tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ ngắn hạn; tổ chức liên kết đào tạo sau đại học.