Phòng Đào tạo sau đại học

Trưởng phòng: PGS.TS. Đồng Thanh Hải Phó Trưởng phòng: PGS.TS. Vũ Tiến Thịnh 1. Chức năng của phòng Đào tạo sau đại học: Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh đào tạo sau đại học trình độ tiến sĩ, thạc sĩ; phát triển chương trình đào…

Trưởng phòng: PGS.TS. Đồng Thanh Hải

Phó Trưởng phòng: PGS.TS. Vũ Tiến Thịnh

1. Chức năng của phòng Đào tạo sau đại học: Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh đào tạo sau đại học trình độ tiến sĩ, thạc sĩ; phát triển chương trình đào tạo sau đại học; tổ chức đào tạo và quản lý đào tạo sau đại học; tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ ngắn hạn; tổ chức liên kết đào tạo sau đại học.

2. Nhiệm vụ của phòng Đào tạo sau đại học:

a) Xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học, dự toán kinh phí hàng năm; tổ chức tuyển sinh hàng năm theo chỉ tiêu và kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tổ chức và làm các thủ tục công nhận học viên trúng tuyển trình độ thạc sĩ và nghiên cứu sinh;

b) Tổ chức xây dựng và lập hồ sơ, thủ tục đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo chuyên ngành mới; Tổ chức xây dựng và quản lý chương trình đào tạo, kế hoạch biên soạn bài giảng và các tài liệu giảng dạy phục vụ giảng dạy sau đại học;

c) Tổ chức xây dựng và quản lý kế hoạch đào tạo toàn khóa, từng chuyên ngành đào tạo, lập kế hoạch thời khóa biểu cho các lớp cao học, nghiên cứu sinh; tổ chức đào tạo và quản lý đào tạo các bậc học sau đại học theo chương trình đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt;

d) Xây dựng kế hoạch thi lần đầu, thi lại và bàn giao cho Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng tổ chức thực hiện; tham gia quản lý chất lượng giảng dạy của giảng viên, chất lượng học tập học tập của học viên; đề xuất với Hiệu trưởng về các chủ trương và giải pháp đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập cho học viên; quản lý việc cấp chứng chỉ, bảng điểm, kết quả học tập toàn khóa của học viên; quản lý việc cấp bằng tiến sĩ, thạc sĩ  theo thẩm quyền;

đ) Tham mưu cho Hiệu trưởng ra Quyết định công nhận giảng viên, phân công nhiệm vụ cho giảng viên sau đại học; tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành quyết định công nhận danh sách người hướng dẫn và đề tài nghiên cứu của nghiên cứu sinh; tổ chức đánh giá luận án ở cấp cơ sở và bảo vệ luận án cấp trường cho nghiên cứu sinh theo đúng quy định;

e) Phối hợp với các phòng, ban chức năng liên quan lập kế hoạch tài chính đào tạo sau đại học; tham gia quản lý kinh phí; khai thác tạo nguồn bổ sung, sử dụng và quản lý các nguồn lực khác trong đào tạo sau đại học; đề xuất với Hiệu trưởng sử dụng các nguồn kinh phí đào tạo sau đại học; xác định đề tài nghiên cứu cho nghiên cứu sinh; đăng ký kế hoạch nghiên cứu khoa học; tổ chức và quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế theo quy định;

g) Chủ trì phối hợp với các phòng chức năng, các khoa chuyên môn tổ chức đào tạo các lớp bồi dưỡng sau đại học; tổ chức liên kết đào tạo sau đại học; chủ trì lễ khai giảng, tổng kết và phát bằng tốt nghiệp cho học viên cao học và nghiên cứu sinh;

h) Tiếp nhận và xử lý các loại công văn, hồ sơ, đơn từ liên quan đến đào tạo và bồi dưỡng sau đại học; soạn thảo các quy chế, quy định của Trường về quản lý đào tạo sau đại học; sơ kết, tổng kết và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định;

i) Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được Nhà trường giao;

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.