Phòng Bảo vệ

Phòng Bảo vệ

Trưởng phòng: CN. Cao Xuân Khởi – Điện thoại: 02433.725.919

Phó Trưởng phòng: ThS. Hồ Viết Thành

1. Chức năng của phòng Bảo vệ: Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng triển khai thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, an ninh và các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội, an ninh quốc phòng và phòng chống tội phạm trong Trường.

2. Nhiệm vụ của phòng Bảo vệ:

a) Tham mưu cho Hiệu trưởng triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về công tác quốc phòng, an ninh; đề xuất các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự và phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc;

b) Tham mưu cho Hiệu trưởng đề ra các nội quy, quy định liên quan đến công tác bảo vệ;

c) Xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an ninh quốc phòng; công tác dân quân tự vệ;

d) Tổ chức tuần tra canh gác 24/24h hàng ngày, giữ gìn trật tự an toàn Nhà trường; thường trực và xung kích trong công tác phòng cháy, chữa cháy;

đ) Thụ lý hồ sơ vi phạm pháp luật, vi phạm trật tự an ninh, hành vi xâm phạm thân thể, tài sản công dân, tài sản của Trường, vi phạm quy chế HSSV về công tác ANTT, ATXH, vi phạm quy chế công vụ, các quy định quy chế nội bộ và đề nghị các hội đồng khen thưởng, kỷ luật (CBVC hoặc HSSV) xem xét xử  lý;

e) Kiểm tra phát hiện người, gia súc xâm phạm vào khu vực rừng và đất rừng, săn bắt động vật, chim thú để có biện pháp xử lý kịp thời; kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện, tài sản ra vào Trường; bảo vệ các kỳ thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp, các hội nghị, hội thảo, khách quốc tế, lễ hội, văn nghệ, thể thao;

g) Lập biên bản đối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trường có vi phạm nội quy, quy định về công tác an toàn trật tự, an toàn xã hội;

h) Bảo vệ hiện trường các vụ việc xảy ra có liên quan đến Nhà trường, cung cấp thông tin cho Công an điều tra truy xét;

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.