Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Phùng Văn Khoa

Theo Quyết định số 2518/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 10/11/2022 của Hiệu trưởng Về việc phân công nhiệm vụ của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp.

a) Lĩnh vực công tác:

– Phụ trách hoạt động khoa học công nghệ: nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; tư vấn, chuyển giao công nghệ;

– Phụ trách các chương trình, dự án, đề án, hợp đồng khoa học công nghệ (trong nước và quốc tế);

– Phụ trách các chương trình, dự án, hoạt động khởi nghiệp;

– Phụ trách các hoạt động hợp tác quốc tế; quản lý chuyên gia, người học quốc tế; – Phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra, thi đua, khen thưởng thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế;

– Phụ trách Phân hiệu Trường ĐHLN tại tỉnh Đồng Nai;

– Phụ trách Trường PTTH Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.

b) Phụ trách các đơn vị:

Phòng Khoa học và Công nghệ; Phòng Hợp tác quốc tế; Khoa Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường; Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn; Thư viện; Phân hiệu Trường ĐHLN tại tỉnh Đồng Nai; Trường PTTH Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai.