Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Phùng Văn Khoa

Theo thông báo số 123/TB-ĐHLN-TCCB, ngày 21 tháng 01 năm 2022 về việc phân công nhiệm vụ của Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp. Căn cứ vào tình hình thực hiện nhiệm vụ của Nhà trường, Hiệu trưởng phân công nhiệm vụ của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.

– Phụ trách các hoạt động hợp tác đối ngoại, hợp tác quốc tế; nghiên cứu khoa học;

– Phụ trách công tác tư vấn, dịch vụ chuyển giao công nghệ và công tác khởi nghiệp;

– Phụ trách hoạt động tư vấn, chuyển giao công nghệ của các Viện;

– Phụ trách các hoạt động dịch vụ trong toàn Trường;

– Phụ trách các đơn vị: Phòng Hợp tác quốc tế; Phòng Khoa học và Công nghệ; Khoa Quản lý TNR&Môi trường; Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn; Viện Kiến trúc cảnh quan và Cây xanh đô thị; Viện Công nghiệp gồ và Nội thất; Thư viện; Trung tâm Dịch vụ.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.