Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Bùi Thế Đồi

Theo thông báo số 123/TB-ĐHLN-TCCB, ngày 21 tháng 01 năm 2022 về việc phân công nhiệm vụ của Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp. Căn cứ vào tình hình thực hiện nhiệm vụ của Nhà trường, Hiệu trưởng phân công nhiệm vụ của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.

  • – Phụ trách công tác nội chính; bảo vệ chính trị nội bộ;
  • – Phụ trách công tác Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp;
  • – Phụ trách các hoạt động của Phân hiệu Trường ĐHLN tại tỉnh Gia Lai;
  • – Phụ trách các Dự án thuộc Phân hiệu Trường ĐHLN tại tỉnh Gia Lai; Dự án Trồng, bảo vệ và phát triển rừng tại Trường Đại học Lâm nghiệp (cơ sở Hà Nội và Gia Lai)
  • – Phụ trách công tác công nghệ thông tin trong toàn Trường, công tác Thư viện; quản lý công sản, vệ sinh, cảnh quan môi trường;
  • – Phụ trách công tác tuyên truyền, quảng bá trên cổng thông tin điện tử Trường; trực tiếp phụ trách trang Website và thông tin nội bộ Trường;
  • – Phụ trách công tác Hành chính, tổng hợp; an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, công tác y tế; an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ;
  • – Phụ trách các đơn vị: Phân hiệu Trường ĐHLN tại tỉnh Gia Lai; Khoa Lâm học; Phòng Quản trị, thiết bị; Phòng HCTH; Trạm Y tế; Ban Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp; Trung tâm Giống và Lâm nghiệp công nghệ cao.
  • – Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trường phân công.