Phổ biến tuyên truyền pháp luật> Văn bản cấp Trung ương

Văn bản – Quy chế – Quy định Văn bản cấp Trung ương                                                                   Văn bản cấp Bộ             …

Văn bản – Quy chế – Quy định
Văn bản cấp Trung ương                                                                  
Văn bản cấp Bộ                                                                                       
Văn bản cấp Trường                                            

 

Văn bản cấp Quốc hội – Chính phủ
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
418/QĐ-TTg 17/3/2016 Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến tuyển sinh, đào tạo trình độ tiến sĩ 
04/2016/NĐ-CP 06/01/2016  Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dn thhành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.
86/2015/NĐ-CP 02/10/2015 Nghị định Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021.
72/2015/NĐ-CP 08/9/2015 Nghị định Quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học  
56/2015/NĐ-CP 09/6/2015 Nghị định Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
695/QĐ-TTg 21/5/2015 Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
49/2015/NĐ-CP 15/5/2015  Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 
33/2015/NĐ-CP 27/3/2015 Nghị định Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra
17/2015/NĐ-CP  14/02/2015 Nghị định Quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống
16/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
 11/2015/NĐ-CP 31/01/2015  Nghị định quy định về giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong Nhà trường
04/2015/NĐ-CP 09/01/2015 Nghị định quy định về thực hiện dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sư nghiệp công lập
124/2014/NĐ-CP 29/12/2014 Nghị định sửa đổi khoản 6 điều 31 nghị định 73/2012/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
70/2014/QĐ-TTg 10/12/2014 Quyết định ban hành Điều lệ trường Đại học
58/2014/QH13 20/11/2014 Luật Bảo hiểm xã hội
108/2014/NĐ-CP 20/11/2014 Nghị định về chính sách tinh giản biên chế
99/2014/NĐ-CP 25/10/2014 Nghị định quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học
95/2014/NĐ-CP 17/10/2014 Nghị định quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ
84/2014/NĐ-CP 08/09/2014 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
65/2014/NĐ-CP 01/07/2014 Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013
64/2014/NĐ-CP 26/06/2014 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân
63/2014/NĐ-CP 26/06/2014 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu
11/2014/NĐ-CP 18/02/2014 Nghị định về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ
08/2014/NĐ-CP 27/01/2014 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ
44/2013/QH13 26/11/2013 Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
43/2013/QH13 26/11/2013 Luật Đấu thầu
192/2013/NĐ-CP 21/11/2013 Nghị định quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước
39/2013/QH13 16/11/2013 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
64/2013/QĐ-TTg 11/11/2013 Quyết định về điều kiện và thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, học viện
42/2013/QH13 25/11/2013 Luật Tiếp công dân
143/2013/NĐ-CP 24/10/2013 Nghị định quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo
141/2013/NĐ-CP 24/10/2013 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học
102/2013/NĐ-CP 05/09/2013 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
90/2013/NĐ-CP 08/8/2013 Nghị định quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao
74/2013/NĐ-CP 15/07/2013 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015
78/2013/NĐ-CP 17/07/2013 Nghị định về minh bạch tài sản, thu nhập
37/2013/QĐ-TTg 26/06/2013 Quyết định Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 – 2020
29/2013/QH13 18/06/2013 Luật khoa học và công nghệ
59/2013/NĐ-CP 17/06/2013 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng
49/2013/NĐ-CP 14/05/2013 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương
44/2013/NĐ-CP 10/05/2013 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động
45/2013/NĐ-CP 10/05/2013 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động
42/2013/NĐ-CP 09/05/2013 Nghị định về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục
17/2013/NĐ-CP 19/02/2013 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
27/2012/QH13 23/11/2012 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng
100/2012/NĐ-CP 21/11/2012 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp
75/2012/NĐ-CP 03/10/2012 Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại
76/2012/NĐ-CP 03/10/2012 Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật tố cáo
73/2012/NĐ-CP 26/09/2012 Nghị định quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
66/2012/NĐ-CP 06/09/2012

Nghị định quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

65/2012/NĐ-CP 06/09/2012 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (dưới đây viết gọn là Nghị định số 136/2007/NĐ-CP)
55/2012/NĐ-CP 26/06/2012 Nghị định quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
10/2012/QH13 18/06/2012 Bộ Luật lao động
08/2012/QH13 18/06/2012 Luật giáo dục đại học
711/QĐ-TTg 13/06/2012 Quyết định Phê duyệt “chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020”
41/2012/NĐ-CP 08/05/2012 Nghị định quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
29/2012/NĐ-CP 12/04/2012 Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
27/2012/NĐ-CP 06/04/2012 Nghị định quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức
14/2012/NĐ-CP 07/03/2012 Nghị định về sửa đổi Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
07/2012/NĐ-CP 09/02/2012 Nghị định Quy định về  cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành
08/2012/QĐ-TTg 08/02/2012 Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở sự nghiệp, nhà ở của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
02/2011/QH13 11/11/2011 Luật khiếu nại
03/2011/QH13 11/11/2011 Luật tố cáo
86/2011/NĐ-CP 22/09/2011 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra
55/2011/NĐ-CP 04/07/2011 Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế
54/2011/NĐ-CP 04/07/2011 Nghị định quy định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo đang giảng dạy
119/2010/NĐ-CP 30/12/2010 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ
76/2010/QĐ-TTg 30/11/2010 Quyết định Về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam
58/2010/QH12 15/11/2010 Luật viên chức
56/2010/QH12 15/11/2010 Luật Thanh tra
61/2010/QĐ-TTg 30/09/2010 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều  của Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2007 quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước
911/QĐ-TTg 17/06/2010 Quyết định Phê duyệt đề án đào tạo giảng viên có trình độ Tiến sĩ cho các trường Đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020
49/2010/NĐ-CP 14/05/2010 Nghị định này quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015
09/2010/NĐ-CP 08/02/2010 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư
06/2010/NĐ-CP 25/01/2010 Nghị định quy định những người là công chức
76/2009/NĐ-CP 15/09/2009 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
36/2009/QH12 19/06/2009 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11
52/2009/NĐ-CP 03/06/2009 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
127/2008/NĐ-CP 12/12/2008 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp
115/2008/QĐ-TTg 27/08/2008 Quyết định Quy định về công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
78/2008/NĐ-CP 17/07/2008 Nghị định Về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật
09/2008/QH12 03/06/2008 Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
34/2008/NĐ-CP 25/03/2008 Nghị định quy định việc tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
136/2007/NĐ-CP 17/08/2007 Nghị định quy định Về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
59/2007/QĐ-TTg 07/05/2007 Quyết định Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước
105/2006/NĐ-CP 22/09/2006

Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

71/2006/QH11 29/06/2006 Luật Bảo hiểm xã hội
43/2006/NĐ-CP 25/04/2006 Nghị định quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập
55/2005/QH11 29/11/2005 Luật phòng chống tham nhũng
50/2005/QH11 29/11/2005 Luật sở hữu trí tuệ
115/2005/NĐ-CP 05/09/2005 Nghị định quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KHCN công lập
47/2005/QH11 14/06/2005 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
128/2004/NĐ-CP 31/05/2004 Nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kế toán áp dung trong lĩnh vực kế toán nhà nước
110/2004/NĐ-CP 08/04/2004 Nghị định quy định về công tác văn thư
15/2003/QH11 26/11/2003 Luật thi đua, khen thưởng
03/2003/QH11 17/06/2003 Luật kế toán
60/2003/NĐ-CP 06/06/2003 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước
27/2003/QĐ-TTg 19/02/2003 Quyết định Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp nhà nước
01/2002/QH11 16/12/2002 Luật ngân sách