Phổ biến tuyên truyền pháp luật> Mẫu các loại văn bản hành chính

Văn bản – Quy chế – Quy định Văn bản cấp Trung ương                                                                   Văn bản cấp Bộ             …

Văn bản – Quy chế – Quy định
Văn bản cấp Trung ương                                                                  
Văn bản cấp Bộ                                                                                       
Văn bản cấp Trường                                            

 

Quy định về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản và mẫu các loại văn bản hành chính

Số ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

01/2011/TT-BNV

19/01/2011

Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính