Phổ biến tuyên truyền pháp luật> Công báo

Văn bản – Quy chế – Quy định Văn bản cấp Trung ương                                                                   Văn bản cấp Bộ             …

Văn bản – Quy chế – Quy định
Văn bản cấp Trung ương                                                                  
Văn bản cấp Bộ                                                                                       
Văn bản cấp Trường                                            

 

Công báo

Số ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

118/2014/NĐ-CP

17/12/2014

Nghị định về việc sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp

2242/2014/QĐ-TTg

11/12/2014

Quyết định phê duyệt đề án tang cương công tác quản lý khai thác gỗ tự nhiên giai đoạn 2014-2020

70/2014/QĐ-TTg

10/12/2014

Quyết định ban hành Điều lệ trường Đại học

40/2014/TT-BGDĐT

05/12/2014

Thông tư ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành Nông nghiệp, Lâm nghiệp

19/2014/TT-BNV

04/12/2014

Thông tư quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức

36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV

28/11/2014

Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở GD

74/2014/QH13

27/11/2014

Luật giáo dục nghề nghiệp

113/2014/NĐ-CP

26/11/2014

Nghị định về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật

65/2014/QH13

25/11/2014

Luật nhà ở

08/2014/TT-TTCP

24/11/2014

Thông tư quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra

57/2014/QH13

20/11/2014

Luật Tổ chức Quốc hội

58/2014/QH13

20/11/2014

Luật Bảo hiểm xã hội

108/2014/NĐ-CP

20/11/2014

Nghị định về chính sách tinh giản biên chế

37/2014/TT-BYT

17/11/2014

Thông tư hướng dẫn đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

105/2014/NĐ-CP

15/11/2014

Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm y tế

104/2014/NĐ-CP

14/11/2014

Nghị định quy định về khung giá đất

11/VBHN-BYT

11/11/2014

Văn bản hợp nhất TTLT hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

2028/QĐ-TTg

10/11/2014

Quyết định kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

162/2014/TT-BTC

06/11/2014

Thông tư quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng NSNN

31/2014/TT-BKHCN

06/11/2014

Thông tư quy định một số điều của Nghị định 78/2014/NĐ-CP ngày 30/07/2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ

38/2014/TT-BNNPTNT

03/11/2014

Thông tư hướng dẫn về Phương án quản lý rừng bền vững

06/2014/TT-TTCP

31/10/2014

Thông tư quy định quy trình tiếp công dân

07/2014/TT-TTCP

31/10/2014

Thông tư quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh

13/2014/TT-BNV

31/10/2014

Thông tư quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ

14/2014/TT-BNV

31/10/2014

Thông tư quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư

1976/QĐ-TTg

30/10/2014

Quyết đinh Phê duyệt Quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

99/2014/NĐ-CP

25/10/2014

Nghị định quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học

77/NQ-CP

24/10/2014

Nghị quyết về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014 – 2017

57/2014/QĐ-TTg

22/10/2014

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

58/2014/QĐ-TTg

 22/10/2014

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

59/2014/QĐ-TTg

22/10/2014

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

45/VBHN-BTC

21/10/2014

Văn bản hợp nhất TTLT quy định về chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) Đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp

24/VBHN-BGDĐT

20/10/2014

Văn bản hợp nhất thông tư quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục

93/2014/NĐ-CP

17/10/2014

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ

95/2014/NĐ-CP

17/10/2014

Nghị định quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ

97/2014/NĐ-CP

17/10/2014

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam

05/2014/TT-TTCP

16/10/2014

Thông tư quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra

35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC

15/10/2014

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học

34/2014/TT-BGDĐT

15/10/2011

Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

4406/QĐ-BGDĐT

09/10/2014

Quyết định Đính chính tiêu đề khoản 12 Điều 1 Thông tư số 31/2014/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 9 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 54/2012/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục

92/2014/NĐ-CP

08/10/2014

Nghị định sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra

33/2014/TT-BGDĐT

02/10/2014

Thông tư Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo điều dưỡng trình độ đại học, cao đẳng

09/2014/TT-BNV

01/10/2014

Thông tư hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ

24/2014/TTLT-BKHCN-BNV

01/10/2014

Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ

32/2014/TT-BGDĐT

25/09/2014

Thông tư Quy định về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục

87/2014/NĐ-CP

22/09/2014

Nghị định quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam

04/2014/TT-TTCP

18/09/2014

Thông tư quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng

31/2014/TT-BGDĐT

16/09/2014

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 54/2012/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục

35/2014/TT-BCA

09/09/2014

Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú

84/2014/NĐ-CP

08/09/2014

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

29/2014/TT-BNNPTNT

05/09/2014

Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 7 Thông tư số 23/2010/TT-BNNPTNT ngày 07/4/2010 về công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

07/2014/TT-BNV

29/08/2014

Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013

29/2014/TTLT-BGDĐT-BTCBLĐTBXH

26/08/2014

Thông tư liên tịch quy định về quản lý tài chính, kế toán, kiểm toán và thuế đối với hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề.

27/CT-TTg

25/08/2012

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý các trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp

121/2014/TTLT-BTC-BKHCN

25/08/2014

Thông tư liên tịch Hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

06/2014/TT-BNV

09/08/2014

Thông tư Hướng dẫn chế độ báo cáo định kỳ hàng năm về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của trường trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân

26/2014/TT-BGDĐT

11/08/2014

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

79/2014/NĐ-CP

31/07/2014

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

78/2014/NĐ-CP

30/07/2014

Nghị định về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ

75/2014/NĐ-CP

28/07/2014

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

04/VBHN-BNV

21/07/2014

Nghị định Về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

23/2014/TT-BGDĐT

18/07/2014

Thông tư quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học

24/2014/TTLT-BYT-BTC

14/07/2014

Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

2418/QĐ-BGDĐT

11/07/2014

Quyết định Đính chính lỗi kỹ thuật trình bày tại Thông tư số 25/2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở

02/NĐHN-BNV

11/07/2014

Văn bản hợp nhất Nghị định Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức

02/VBHN-VPQH

10/07/2014

Văn bản hợp nhất Luật xử phạt hành chính

01/VBHN-VPQH

10/07/2014

Văn bản hợp nhất Luật bảo hiểm y tế

31/VBHN-BTC

04/07/2014

Văn bản hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và công ty nhà nước

30/VBHN-BTC

04/07/2014

Văn bản hợp nhất Quyết định Về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước

29/VBHN-BTC

04/07/2014

Văn bản hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước

28/VBHN-BTC

04/07/2014

Văn bản hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc tiếp nhận và bàn giao tài sản giữa các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức kinh tế theo QĐ của cơ quan có thẩm quyền

27/VBHN-BTC

04/07/2014

Văn bản hợp nhất Quyết định quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp

65/2014/NĐ-CP

01/07/2014

Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013

85/2014/TT-BTC

30/06/2014

Thông tư hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng

84/2014/TT-BTC

27/06/2014

Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015

20/2014/TT-BNNPTNT

26/06/2014

Thông tư quy định một số nội dung về phân công và thẩm quyền quản lý vật tư nông nghiệp

64/2014/NĐ-CP

26/06/2014

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân

63/2014/NĐ-CP

26/06/2014

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

56/2014/QH13

24/06/2014

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12

52/2014/QH13

19/06/2014

Luật hôn nhân và gia đình

999/QĐ-TTg

19/06/2014

Quyết định danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

50/2014/QH13

18/06/2014

Luật xây dựng

47/2014/QH13

16/06/2014

Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

46/2014/QH13

13/06/2014

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12

14/2014/TT-BKHCN

11/06/2014

Thông tư quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ

71/2014/TTLT-BTC-BNV

30/05/2014

Thông tư liên tịch quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước

12/2014/TT-BKHCN

30/05/2014

Thông tư quy định về việc quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư

12/VBHN-BGDĐT

25/04/2014

Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

24/VBHN-BTC

09/06/2014

Nghị định Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước

20/2014/TTLT-BGDĐT-BTCBLĐTBXH

30/05/2014

TTLT Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP

19/VBHN-BGDĐT

21/05/2014

Văn bản hợp nhất Quyết định  Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

15/2014/TT-BGDĐT

15/05/2014

Thông tư Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

17/VBHN-BGDĐT

15/05/2014

Văn bản hợp nhất Quyết định ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

40/2014/NĐ-CP

12/05/2014

Nghị định Quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ

686/QĐ-TTg

11/05/2014

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình, kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 12/03/2014 về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp

15/VBHN-BGDĐT

08/05/2014

Văn bản hợp nhất thông tư Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học

16/VBHN-BGDĐT

08/05/2014

Văn bản hợp nhất thông tư  danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

14/VBHN-BGDĐT

06/05/2014

Văn bản hợp nhất thông tư Quy chế tổ chức và hoạt động của trường dự bị đại học

22/VBHN-BNN&PTNT

06/05/2014

Văn bản hợp nhất Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp

27/VBHN-BNN&PTNT

06/05/2014

Văn bản hợp nhất thông tư thực hiện một số điều của Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg, ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ

24/VBHN-BNNPTNT

06/05/2014

Văn bản hợp nhất Quyết định Quy chế quản lý rừng

18/VBHN-BNNPTNT

06/05/2014

Văn bản hợp nhất Nghị định về thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng

57/2014 /TT-BTC

06/05/2014

Thông tư  sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 141/2011/TT-BTC  ngày 20/10/2011 quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

37/2014/NĐ-CP

05/05/2014

Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

02/2014/TT-TTCP

29/04/2014

Thông tư hướng dẫn một số điều của NĐ 90/2013 ngày 08 tháng 08 năm 2013 của chính phủ quy đinh trách nhiệm giải trình của cơ quan nha nước trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao

13/VBHN-BGDĐT  

28/04/2014

Văn bản hợp nhất thông tư Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở

14/VBHN-BCT

25/04/2014

Văn bản hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật cạnh tranh

01/2014/TT-TTCP

23/04/2014

Thông tư qui định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra.

49/2014/TTLT-BTC-BKHCN

23/04/2014

Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý tài chính của Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm

38/2014/TT-BTC

28/03/2014

Thông tư hướng dẫn một số điều của NĐ 89/2013 ngày 06 tháng 08 năm 2013 của chính phủ quy đinh chi tiết một số điều của Luật giá về thẩm định giá