Phiếu lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết thuộc dự án điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Trường Đại học Lâm nghiệp

Thông tin tham khảo đính kèm:

Thông tin tham khảo đính kèm: