Phát huy tinh thần “Dân chủ, đoàn kết, đổi mới và sáng tạo”, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường Đại học Lâm nghiệp lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 –

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, trong hai ngày 17 – 18/4/2015, Đảng bộ trường Đại học Lâm nghiệp (ĐHLN) đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự đại hội có 164 đại biểu, thay mặt cho 546 đảng viên trong toàn Đảng bộ đã về dự Đại hội.

Với chủ đề: “Đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế". Phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ 2010 – 2015. Đại hội đã biểu quyết thông qua mục tiêu tổng quát, phương hướng chung, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 như sau:

* Về mục tiêu tổng quát“Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo và khoa học công nghệ, chủ động hội nhập để phát triển bền vững; tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH); tiếp tục đầu tư phát triển và hoàn thiện đội ngũ, hệ thống cơ sở vật chất; tăng cường sức thu hút và khả năng cạnh tranh; chuyển nhanh sang cơ chế tự chủ, giữ vững vị trí đầu ngành trong lĩnh vực lâm nghiệp; trở thành trung tâm đào tạo, NCKH chất lượng cao của cả nước về lâm nghiệp và PTNT, hội nhập bình đẳng với các trường tiên tiến trong khu vực và trên thế giới”.

* Về phương hướng chung:

– Tăng cường lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng cho đội ngũ đảng viên, CBVC, LĐ và HSSV trong toàn trường, xây dựng Đảng bộ và Nhà trường thành một khối đoàn kết thống nhất, làm nền tảng cho sự phát triển ổn định, bền vững.

– Đẩy mạnh sự phát triển của Nhà trường theo hướng học viện, gắn đạo tạo với NCKH và chuyển giao công nghệ; chú trọng nâng cao chất lượng, duy trì vị thế đầu ngành của các ngành nghề đào tạo, lĩnh vực NCKH truyền thống. Phấn đấu để Nhà trường nằm trong top 50 trong bảng xếp hạng các trường Đại học của cả nước.

– Đẩy mạnh quá trình hội nhập toàn diện, trong đó trọng tâm là phát triển các mô hình đào tạo quốc tế, đào tạo chất lượng cao; phát triển các hoạt động HTQT trong KHCN, thu hút người nước ngoài đến học tập, nghiên cứu và làm việc tại Trường.

– Hiện đại hóa đi đôi với nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng cơ sở vật chất trong  đào tạo, NCKH và phục vụ sinh hoạt cho CBVC, HSSV.

– Ưu tiên phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học đầu đàn, nâng cao tỷ lệ Tiến sỹ; điều chỉnh cơ cấu lao động hợp lý.

– Đổi mới và hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo hướng tinh giản, gọn nhẹ và hiệu quả; chuyển mạnh cơ chế quản lý sang cơ chế tự chủ về tài chính; tăng tỷ trọng các nguồn thu ngoài ngân sách; mở rộng áp dụng cơ chế khoán cho các đơn vị trực thuộc.

– Chỉ đạo xây dựng hệ thống các tổ chức đoàn thể vững mạnh.

– Thực hiện tốt công tác phát triển Đảng, đặc biệt là công tác phát triển Đảng trong HSSV.       

 * Một số chỉ tiêu chủ yếu:

– Về công tác xây dựng Đảng: Phấn đấu đạt 90% chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh hàng năm; tỷ lệ đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 85%; tổ chức được 5 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 1.000 quần chúng ưu tú và 5 lớp bồi dưỡng kiến thức cho 100% đảng viên mới; hàng năm kết nạp được từ 100 đảng viên trở lên, trong đó 80% là sinh viên.

– Về xây dựng đội ngũ: Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, tỷ lệ giảng viên có học vị tiến sĩ đạt 20%, có ít nhất 50 GS, PGS; 100% giảng viên đạt chuẩn; số CBVC được cử đi đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, bồi dưỡng quốc phòng an ninh đạt ít nhất 50 người; số cán bộ, giảng viên được đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước đạt ít nhất 100 người; phấn đấu 80% giảng viên sử dụng thành thạo ít nhất một ngoại ngữ và 100% giảng viên ứng dụng đầy đủ công nghệ thông tin trong giảng dạy.

– Về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy loại khá, giỏi đạt 30%; phấn đấu 80% sinh viên tốt nghiệp sau 1 năm có việc làm phù hợp với chuyên ngành đào tạo; mở thêm 3 ngành học bậc Tiến sĩ, 5 ngành học bậc Thạc sĩ, 10 ngành bậc đại học, trong đó ít nhất 5 ngành học bằng tiếng Anh theo mô hình chất lượng cao; thu hút ít nhất 50 sinh viên, học viên nước ngoài đến học tại trường; phấn đấu thực hiện 120 đề tài nghiên cứu cấp nhà nước, cấp bộ và tương đương, 220 đề tài NCKH cấp trường, 700 đề tài NCKH sinh viên; nâng tỷ lệ các nguồn thu ngoài ngân sách nhà nước đạt mức 70%.

– Về xây dựng tổ chức đoàn thể chính trị trong nhà trường: Tiếp tục xây dựng Công đoàn trường đạt danh hiệu tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh tiêu biểu; xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đạt danh hiệu tổ chức đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Để đạt được mục tiêu đề ra và các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đại hội chỉ đạo cần tập trung vào một số nhóm giải pháp sau:

– Về công tác chính trị tư tưởng: Lãnh đạo và thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng cho đội ngũ đảng viên, CBVC và HSSV trong toàn Trường, đặc biệt là tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; giữ gìn phẩm chất đạo đức nhà giáo, nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục, nói không với đào tạo không đạt chuẩn, không đáp ứng nhu cầu xã hội.

– Về công tác chuyên môn: Tập trung vào việc nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng tăng cường năng lực và kỹ năng cho người học để đáp ứng nhu cầu xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động KHCN và HTQT; sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đặc biệt là công tác quản lý và sử dụng lao động, sử dụng cơ sở vật chất, hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính.

– Về công tác tổ chức, xây dựng Đảng: Thường xuyên rà soát bộ máy tổ chức, sắp xếp điều chỉnh cơ cấu nhân lực hợp lý; đẩy mạnh công tác xây dựng đội ngũ, thực hiện tốt công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ. Tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng Đảng, củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ trong mọi hoạt động của Đảng, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Đảng trên tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình. Làm tốt công tác phát triển Đảng, đặc biệt là phát triển Đảng trong HSSV. Tăng cường công tác kiểm tra, giữ nghiêm kỷ luật Đảng.

– Về các đoàn thể quần chúng: Lãnh đạo tổ chức Công đoàn phát huy vai trò tham gia quản lý, giám sát; động viên CBVC thi đua hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ đạo tổ chức Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên Trường tập trung hướng vào phong trào học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp.

Cùng với các nội dung quan trọng nêu trên, Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến của các chi bộ góp ý vào dự thảo các Văn kiện Đại hội XII của Đảng, Văn kiện Đại hội lần thứ II Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ trường Đại học Lâm nghiệp khoá XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 15 đồng chí, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu lần thứ II Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội gồm 07 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đồng chí đại biểu dự khuyết.

Đại hội giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ trường Đại học Lâm nghiệp khoá XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 căn cứ Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ II Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác, đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và sinh viên dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ trường Đại học Lâm nghiệp, phát huy tinh thần “Dân chủ, đoàn kết, đổi mới và sáng tạo”, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Một số hình ảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ trường Đại học Lâm nghiệp

Văn nghệ chào mừng Đại hội

Đại biểu bỏ phiếu bầu cử

Ban chấp hành Đảng bộ trường Đại học Lâm nghiệp khóa XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 ra mắt Đại hội

Đồng chí Trần Văn Chứ – Bí thư Đảng ủy trường Đại học Lâm nghiệp khóa XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 phát biểu

Chụp ảnh lưu niệm cùng các Đại biểu cơ sở 2 trường Đại học Lâm nghiệp