Phát động cuộc thi MOSVNUF 2021

Thời gian: 09h00, ngày 04 tháng 3 năm 2021; Địa điểm: Phòng họp D – T10, Trường Đại học Lâm nghiệp; Thành phần: Toàn bộ cán bộ, giảng viên, sinh viên, học sinh trong toàn Trường (gồm cả Trường THPT Lâm nghiệp).

Thời gian: 09h00, ngày 04 tháng 3 năm 2021;

Địa điểm: Phòng họp D – T10, Trường Đại học Lâm nghiệp;

Thành phần: Toàn bộ cán bộ, giảng viên, sinh viên, học sinh trong toàn Trường (gồm cả Trường THPT Lâm nghiệp).