Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai

Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai

Phụ trách phân hiệu: GS.TS. Trần Văn Chứ

Phó Giám đốc: TS. Mai Hải Châu

Phó Giám đốc: TS. Nguyễn Sỹ Hà

1. Chức năng của Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai

Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai có chức năng đào tạo đại học, sau đại học và các trình độ khác; bồi dưỡng ngắn hạn; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc nhiệm vụ của Trường Đại học Lâm nghiệp theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai

a) Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển Phân hiệu. Phát triển chương trình đào tạo tại Phân viện theo mục tiêu xác định.

b) Triển khai các hoạt động đào tạo đại học, sau đại học và các trình độ khác theo danh mục ngành, nghề đào tạo của Nhà nước; tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thuộc phạm vi hoạt động của Phân hiệu và theo quy định của pháp luật.

c) Tuyển sinh, quản lý người học; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người học; dành kinh phí để thực hiện chính sách xã hội đối với đối tượng được hưởng chính sách xã hội, đối tượng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; đảm bảo môi trường sư phạm cho hoạt động giáp dục; phối hợp với gia đình người học, các tổ chức, cá nhân trong hoạt động giáo dục và đào tạo.

d) Thực hiện đánh giá chất lượng đào tạo tại Phân hiệu và chịu sự kiểm định chất lượng đào tạo của cơ quan có thẩm quyền; xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng theo quy định.

đ) Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực lâm nghiệp và phát triển nông thôn; thực hiện hợp tác quốc tế; liên doanh, liên kết, hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước về đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật.

e) Tư vấn, dịch vụ về đào tạo, khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực lâm nghiệp và phát triển nông thôn phù hợp với năng lực của Phân hiệu; tư vấn giám định gỗ, lâm sản ngoài gỗ và các sản phẩm trong lĩnh vực lâm nghiệp; thực hiện điều tra quy hoạch về đất đai, điều tra quy hoạch rừng, thống kê, kiểm kê rừng; thực hiện các hoạt động dịch vụ, sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

f) Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế – kỹ thuật, các chương trình, đề án, dự án thuộc nhiệm vụ của Trường Đại học Lâm nghiệp.

g) Xuất bản giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy, các ấn phẩm, thông tin khoa học, công nghệ và môi trường, trang thông tin điện tử chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

h) Tổ chức bộ máy; tuyển dụng, quản lý, sử dụng, bồi dưỡng công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, kiểm tra, thanh tra theo quy định.

i) Xây dựng, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu của Phân hiệu về: đội ngũ công chức, viên chức, người lao động; các hoạt động đào tạo, khoa học, công nghệ, hợp tác quốc tế; quá trình học tập và phát triển sau tốt nghiệp của người học; tham gia dự báo nhu cầu nguồn nhân lực trong lĩnh vực đào tạo của Phân hiệu.

j) Quản lý tài chính, tài sản, đất đai; sử dụng các nguồn lực; xây dựng và tăng cường cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị theo quy định.

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp giao theo quy định của pháp luật.