Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai – Các mốc lịch sử phát triển

Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai (gọi tắt là Phân hiệu) trải qua các thời kỳ lịch sử phát triển và tên gọi như sau:

– Cơ sở của Phân hiệu được hình thành ngay sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng (năm 1975) với tên gọi là Trường Trung học Lâm nghiệp Trung ương Nam Bộ, trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp trên cơ sở sáp nhập các Trường Nông – Lâm – Súc của tỉnh Bình Dương;

– Năm 1977, Trường Trung học Lâm nghiệp Trung ương Nam Bộ chuyển tên thành Trường Trung học Lâm nghiệp Trung ương IV;

– Năm 1989, Trường Trung học Lâm nghiệp Trung ương IV chuyển tên thành Trung học Lâm nghiệp Số 2;

– Năm 2008, Cơ sở 2 Trường Đại học Lâm nghiệp được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Trung học Lâm nghiệp Số 2 vào Trường Đại học Lâm nghiệp theo quyết định số 240/QĐ-BNN-TCCB ngày 28/01/2008 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNN;

– Năm 2016, Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai được thành lập theo Quyết định số 4213/QĐ-BGDĐT ngày 05/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở nâng cấp Cơ sở 2 của Trường.

Hiện nay, Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp đã đạt được những thành tựu đáng kể với những con số ấn tượng là: Tổng số người học đã lên đến gần 6.000 học viên; Tổng số CBVC và LĐHĐ khoảng 220 người, trong đó có 4 PGS, 19 tiến sĩ, 99 thạc sĩ (số giảng viên đạt chuẩn chiếm trên 70% tổng số giảng viên); Ngành nghề đào tạo không ngừng được mở rộng với 7 ngành bậc Thạc sĩ, 14 ngành bậc Đại học, 5 ngành bậc Cao đẳng và 1 số ngành bậc TCCN; Công tác nghiên cứu khoa học đã bước đầu được khai thông với nhiều đề tài, dự án các cấp; Cơ sở vật chất không ngừng được đầu tư, mở rộng với khu giảng đường 7 tầng, nhà thư viện hiện đại và các công trình phụ trợ phục vụ nhu cầu học tập, rèn luyện của HSSV.