Nghiên cứu sinh (NCS) Lã Nguyên Khang bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Lâm sinh

Sáng 25/8/2015 tại trường Đại học Lâm nghiệp, NCS Lã Nguyên Khang đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành: Kỹ thuật lâm sinh; Mã số: 62.62.02.05 với đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm đề xuất giải pháp thực hiện chương trình REDD+ tại tỉnh Điện Biên”, dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS Trần Quang Bảo và PGS.TS Bế Minh Châu.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt: 07/07 thành viên (theo quyết định số: 908/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 15 tháng 7 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp) gồm:

STT

Thành viên Hội đồng

Chức trách trong HĐ

Đơn vị công tác

1

 GS.TS Trần Hữu Viên

 Chủ tịch HĐ

 Trường Đại học Lâm nghiệp

2

 PGS.TS Hoàng Văn Sâm

 Thư ký HĐ

 Trường Đại học Lâm nghiệp

3

 TS Nguyễn Huy Dũng

 Phản biện 1

 Viện Điều tra quy hoạch rừng

4

 PGS.TS Ngô Đình Quế

 Phản biện 2

 Hội KHKT Lâm nghiệp Việt Nam

5

 TS Hà Thị Mừng

 Phản biện 3

 Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

6

 PGS.TS Bùi Thế Đồi

 Uỷ viên HĐ

 Trường Đại học Lâm nghiệp

7

 PGS.TS Phạm Xuân Hoàn

 Uỷ viên HĐ

 Hội KHKT Lâm nghiệp Việt Nam

Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong không khí trang trọng với sự chứng kiến của cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện trường Đại học Lâm nghiệp – Đơn vị đào tạo, đại diện Viện Sinh Thái rừng & Môi trường cùng các nhà khoa học, đồng nghiệp, gia đình và bạn bè. NCS Lã Nguyên Khang đã tự tin bảo vệ thành công luận án của mình.

Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu chi tiết về cơ sở khoa học nhằm đề xuất các giải pháp thực hiện Chương trình REDD+ cho cấp tỉnh, là tiền đề cho việc triển khai thực hiện chương trình REDD+ cho các tỉnh ở Việt Nam. Thông qua phân tích đặc điểm diễn biến tài nguyên rừng, mô hình hóa được ảnh hưởng của điều kiện kinh tế xã hội tới mất rừng và suy thoái rừng, luận án đã xác định được các nhân tố chính ảnh hưởng đến mất rừng và suy thoái rừng từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm giảm mất rừng và suy thoái rừng, tăng cường trữ lượng các bon rừng và quản lý rừng bền vững cho tỉnh Điện Biên. Kết quả của luận án cung cấp cơ sở khoa và thực tiễn cho việc xây dựng các hoạt động lâm nghiệp nhằm giảm phát thải khí nhà kính ở quy mô cấp xã, là cơ sở cho công tác quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng, xây dựng chính sách, định hướng chiến lược phát triển lâm nghiệp trong chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu.

Hội đồng đã ra quyết nghị và kết luận: Luận án Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm đề xuất giải pháp thực hiện chương trình REDD+ tại tỉnh Điện Biên” đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án Tiến sĩ, chuyên ngành: Lâm sinh;  Mã số: 62 62 02 05 với số phiếu tán thành là 07/07. Nghiên cứu sinh Lã Nguyên Khang xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đề nghị cấp bằng tiến sĩ cho NCS Lã Nguyên Khang.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ

GS.TS Trần Hữu Viên – Chủ tịch HĐ chấm luận án điều hành buổi bảo vệ

NCS Lã Nguyên Khang tự tin bảo vệ luận án trước Hội đồng

Phản biện 1: TS Nguyễn Huy Dũng nhận xét luận án của NCS

Phản biện 2: PGS.TS Ngô Đình Quế đặt câu hỏi cho NCS

Phản biện 3: TS Hà Thị Mừng nhận xét luận án của NCS

Ủy viên HĐ: PGS.TS Phạm Xuân Hoàn góp ý cho luận án

Ủy viên HĐ: PGS.TS Bùi Thế Đồi góp ý cho luận án

PGS.TS Trần Quang Bảo thay mặt giáo viên hướng dẫn phát biểu

Hội đồng chúc mừng NCS